Lønnsforhandlinger 2021

Lønnsoppgjøret for frontfaget ga et resultat med en ramme på 2,7%. Dette fører til at det også i OneCo Networks blir reelle lønnsforhandlinger i 2021. Forutsetningen for dette, var at det i protokollen fra oppgjøret i 2020 ble nedfelt i protokollen, at hvis den kommuniserte rammen for frontfagsoppgjøret 2021 oversteg 2,4%, så ville det utløse forhandlinger også i OCN.

Resultatet av våre forhandlinger i 2020, gjeldende for oppgjøret i 2021, var følgende:

 • Generelt tillegg l.gr. 1 – 5 kr. 3 500
 • Fagarbeidertillegg l.gr. 3 kr. 2 000
 • Pott til fordeling i l.gr. 4 kr. 500 000

Forhandlingsutvalget har nå ferdigstilt et krav til oppgjøret i tråd med behandlingen i Klubbstyret. Oppgjøret er i gang.

PS. Vi forhandler også denne gang sammen med klubben i Negotia.

Brudd i forhandlingene om Pott

Forhandlingsutvalget for bedriften meldte umiddelbart ved møtets oppstart i dag, at de ikke ville videreføre forhandlingene om pott, nedfelt i protokollen fra lønnsoppgjøret 2020.

Forhandlingene har strandet i bedriftens krav om at protokollens tekst: «I forhandlingene om fordeling skal det legges vekt på kompetanse, krav til stillingen og ansvar. I tillegg skal rammen bidra til utjevning der det er klare skjevheter.», ikke er etterkommet av forhandlingsutvalget i Klubb OneCo Networks. Dette er det en uenighet om.


Forhandlingsutvalget stiller seg undrende til at det ikke har vært mulig å komme i gang med reelle forhandlinger. Det har vært gjennomført 3 møter av svært kort varighet, hvor vårt ønske om å starte med forhandlinger har vært tvert avvist. Dette beklager forhandlingsutvalget i Klubb OneCo Networks.

Resultat uravstemning OCN

Uravstemningen ble avsluttet kl. 12:00 i dag. Tallen som gjengis her er kun resultatet for Klubb OneCo Networks. Så vil de øvrige overenskomstområdene i område 9 gjennomføre sine avstemninger. Summen av alle vil da gi det endelige resultatet for tariffoppgjøret 2020.

Tallene for EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks er som følger:

Antall mulige stemmer:  763

Antall avgitte stemmer:  453   – 59,37%

Antall Ja:                       290   – 64,02%

Antall Nei:                     154   – 34,00%

Antall blankt:                9    –   1,99%

Vi registrerer at 40,63% ikke har avgitt sin stemme. Føles kanskje som et høyt tall, men elektroniske avstemninger viser erfaringsvis, at antallet som deltar blir noe lavere enn om gammelmåten hadde blitt brukt.

Da avventer vi de øvrige resultatene fra avstemningene i de andre bedriftene.

Lønnsgrupper

Som nevnt i info 8/20, så går det fremlagte forhandlingsresultatet nå til uravstemning. I år er det kun elektronisk uravstemning som gjelder. Det er derfor viktig at alle medlemmer går inn på «Min side» og registrerer sin stemme.

Uravstemningen er startet. Siste frist for å kunne avgi sin stemme er:

Torsdag 10.12.2020 kl. 12:00.

Det kommer mange spørsmål inn fra medlemmer. Ett av de spørsmål som kommer, er hvem oppgjøret gjelder for, og om vedkommende er omfattet av oppgjøret.

Det fremforhandlede oppgjøret gjelder for medlemmer av EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks. Uorganiserte omfattes altså ikke av oppgjøret.

Lønnsgruppene slik de fremkommer i overenskomstens vedlegg 1:

L.gr. 1: Hjelpearbeider og Spesialarbeider

L.gr. 2: Fakturamedarbeider, Kredittmedarbeider, Konsulent, Kundekonsulent,
       Markedskonsulent, Regnskapskonsulent, Saksbehandler,
       Dokumentasjonsmedarbeider

L.gr. 3: Fagarbeider telekom, elektro, energi, IKT, Tekniker, Ressursstyrer

L.gr. 4: Ingeniør, Planlegger, Prosjektleder, Delprosjektleder, Teamleder, Bas

L.gr. 5: Øvrige stillingskategorier (ikke listet)

Lønnsoppgjøret 2020

Torsdag 26/11, kl. 18:00 meldte forhandlingsutvalget i OneCo Networks (OCN) at de aksepterte det fremlagte tilbudet fra bedriften.

Med virkning fra 1. juli 2020 gis følgende tillegg i årslønn til medlemmer av EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks:

 • Sentralt tillegg kr. 975,-
 • Lavlønnstillegg kr. 3 000,- til arbeidstakere under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (kr. 446 542,-)
 • Generelt tillegg gruppe 1 – 5 kr. 4 500,-
 • Tillegg gruppe 1 – 3 kr. 4 000,-
 • Fagarbeidertillegg (gruppe 3) kr. 5 000,-
 • Det settes av en pott på kr. 1 100 000 til arbeidstakere i gruppe 4

I forhandlinger om fordeling skal det legges vekt på kompetanse, krav til stillingen og ansvar. I tillegg skal rammen bidra til utjevning der det er klare skjevheter.

Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Med virkning fra 1. april 2021 gis følgende tillegg i årslønn til medlemmer av EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks:

 • Generelt tillegg gruppe 1 – 5 kr. 3 500,-
 • Fagarbeidertillegg (gruppe 3) kr. 2 000,-
 • Det settes av en pott på kr. 500 000 til arbeidstakere i gruppe 4

I forhandlinger om fordeling skal det legges vekt på kompetanse, krav til stillingen og ansvar. I tillegg skal rammen bidra til utjevning der det er klare skjevheter.

Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Evt. generelt tillegg som avtales i de sentrale forhandlinger i 2021 skal ikke gjøres gjeldende

OneCo Networks AS. Det gjennomføres ikke lokale B-delsforhandlinger i 2021, med mindre

den kommuniserte rammen for frontfagsoppgjøret overstiger 2,4 %.

Overenskomstens del B

Overenskomstens del B prolongeres for perioden 1. april 2020 – 31. mars 2022 med følgende endringer:

§ 3, 4. ledd, 2. avsnitt

Ny tekst: …., betales inntil kr. 200,- i matpenger …

Redaksjonell endring § 2.1, 5. avsnitt

…. Pinse … fjernes.

(Gjør oppmerksom på at protokollen fra forhandlingene på nåværende tidspunkt ikke er underskrevet og godkjent.)

Oppgjøret til uravstemning

Det fremforhandlede resultatet skal fremlegges for medlemmene i en uravstemning. I den forbindelse er det viktig at alle registrerer seg på «Min side» på EL og IT Forbundets hjemmeside www.elogit.no. Uravstemningen vil skje digitalt via hjemmesiden.

Ber om at lokale tillitsvalgte følger opp dette mot medlemmene som mangler registreringer på siden. Lister som viser dette sendes i egen mail. Viktig at dere følger opp dette.

Som en del av område 9, så skal alle medlemmer i bedrifter lagt til dette område stemme over resultatene fra forhandlingene. Oppgjøret er altså ikke godkjent før alle stemmer er talt opp. Etterbetalingen for 2020 vil derfor sannsynligvis ikke bli utbetalt før tidligst i januar 2021.

Brudd i bistandsforhandlingene

Tariffoppgjøret 2020

Det ble i går den 30. september brudd i bistandsforhandlingene. Partene kom ikke til enighet.

Videre prosess vil være «Fase 3-forhandlinger». Det antydes at disse kan skje mot slutten av oktober/tidlig november.

Avstanden mellom partene er fortsatt stor.

Brudd i forhandlingene

Klubben og bedriften møttes mandag 14/9 kl. 12:00 i Alf Bjerckes vei 1. Partene er enige om at det er for stor avstand i forhandlingene, og partene har bedt om bistand i fase 2.

Kort forklart om faser:

Fase 1: A-dels forhandlingen mellom LOstat og Spekter

Fase 2: Forhandlinger mellom Klubben og bedriften med evt. bistand fra EL og IT og Spekter

Fase 3: Forhandlinger mellom LOstat og Spekter på vegne av partene.

Riksmekler: hvis det ikke blir enighet så havner vi til syvende og sist hos riksmekleren.

Foto: Are Bergli Heier (EL og IT) fra Venstre: Øivind Juul Schjetne (EL og IT), Knut Hamletsen (EL og IT), Oddvin Dag Haram (Negotia), Kjell-Ottar Olsen (Negotia), Dag Nysæter (EL og IT)

B-dels forhandlingene er igang!

Mandag den 7. September møttes de tillitsvalgte i EL og IT Forbundet og ledelsen i OneCo Networks for å starte årets oppgjør. Tross i Covid-19 hadde vi overleveringen av dette oppgjørets krav fysisk, med en god meters avstand. Foreløpig er det bare å vente og se hva slags tilbud bedriften har. Hvis klubben og bedriften ikke skulle klare å bli enige, så er fristen for å be om bistand fra forbundet den 17. september kl. 12:00, og en endelig frist for avslutning av oppgjøret 23. September kl. 15:00.

Kravet ble levert sammen med Negotia

Fra Venstre: Dag Nysæter (EL og IT), Øivind Juul Schjetne (EL og IT), Knut Hamletsen (EL og IT), Oddvin Dag Haram (Negotia), Kjell-Ottar Olsen (Negotia)

Enighet om A-del med Spekter

LO Stat og Spekter er blitt enige om A-delen i overenskomstene til om lag 50.000 -medlemmer i LO-forbund.

Forhandlingene har pågått fra 25. til 26. august og LO Stat sitt forhandlingsutvalg har bestått av representanter fra 12 forbund og LO Stat. Enigheten innebærer bl.a. følgende:

• Alle får et generelt tillegg på 975 kroner pr. år, det samme som resultatet i frontfaget. Resten av den økonomiske rammen fordeles i B-delsforhandlingene.

• I overenskomsten er ordet fagarbeidere tatt inn i premissene for grupper som skal hensyntas i A2/B-delsforhandlingene. Dette var et av kravene fra EL og IT Forbundet.

• I protokollens pkt VII er det tatt inn tekst knyttet til teknologisk utvikling, eventuelle kontrolltiltak og innføring av kunstig intelligens. I tillegg skal det arrangeres en erfaringskonferanse med dette som tema.

• Pkt VIII Bærekraft og miljø gjør dette til tema mellom partene på virksomheten. Dette skal også følges opp i hovedavtalerevisjonen i 2021.

• I punkt IX Kompetanse er partene enige om at kartlegging av behov og tiltak for kompetanseutvikling skal prioriteres og partene skal lage en egen veileder til hjelp for virksomhetene og de tillitsvalgte.

• I protokollen har partene også understreket viktigheten av at de lokale parter gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk den nye likestillings- og diskrimineringsloven. I tillegg skal sentrale parter innhente erfaringer og drøfte hvordan kvinner og menns lønn utvikler seg i Spekter-området.

• Sliterordningen videreføres.

Nå starter B-del forhandlingene

A-del forhandlingene er bare første stopp for lønnsoppgjøret i Spekterbedriftene. Forhandlinger om både økonomi og tekst vil nå starte på den enkelte B-del avtale. Noen B-deler omfatter flere virksomheter – andre kun en bedrift. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling.

Frist for å be om bistand er 17. september (til forbundet kl 12.00 og til LO Stat kl 15.00).

Frist for å be om bistand i område 10 og 11 fastsettes senere.

Etter lange forhandlinger har vi kommet til et akseptabelt resultat, men at Spekter ikke ønsket å bidra til å minske forskjellene og avviste vårt krav om et lavlønnstillegg er bittert. Klubber som har medlemmer som er lavlønte får vurdere om dette er noe de kan ta tak i ved B-dels forhandlingene, sier forbundssekretær Reidunn Wahl som representerte EL og IT Forbundet i forhandlingene
Bedriftene i Spekter er delt inn i 13 områder, og de fleste av EL og ITs medlemmer er i områdene 4, 9, 10 og 11 – og fordeler seg på overenskomstene for bl.a. Norsk Helsenett, Statnett, OneCo Networks, Global Connect, Hålogaland Kraft, Sykehuspartner, HDN, Helse Vest IKT, Helse Nord IKT, Helseplattformen og flere sykehus.