Årsmøtevedtak

Årsmøte i klubben 23 og 24 mars, gjorde vedtak om rullerende permitteringer og innmelding i Manifest Analyse.  Les vedtakene her vedtak manifest og permitteringer

Årsmøtet uttalte seg også om Telenoravtalen:

Ny avtale med Telenor

Medlemmer i vår klubb står nå med oppsigelsen i hånda som en følge av Telenors nye modell for arbeidsfordeling mellom entreprenørene. Svært mange av disse har opp mot 40 års ansiennitet, og det oppleves som meningsløst å miste jobben fordi et annet firma plutselig er tildelt arbeidet. Les hele uttalelsen:  Ny avtale med Telenor

Reklamer

Retningslinjer for permitteringer

Det er i dag inngått avtale mellom klubben og ledelsen om retningslinjer ved permitteringer. Avtalen vil bli bli grundig informert om og gjennomgått med de tillitsvalgte. Klubben har lenge ønsket seg en slik sentral avtale for å gjøre den lokale prosessen så god som mulig. Avtalen kan du lese  under lenken «særavtaler» på venstre side.

Trekk i feriepenger for de som har vært/er permittert eventuelt sykemeldt med lønn fra NAV

Klubbleder Sissel Hallem har i dag 3.juli, sammen med forbundet, vært i møte med advokat Kambestad i LOs juridiske avdeling. Tema for møtet var om de trekk som er foretatt i permittertes feriepenger kan være lovlig.

Møtet kom ikke til noen konklusjon da gjennomgang av lønnsslipper og tolkning av de trekk som er foretatt er svært komplisert. Saken vil derfor bli fulgt opp videre, men vil da, dessverre, ta noe mer tid.

Det er grunn til å anta at spesielt for de som har vært sykemeldt med lønn fra NAV, kan det være manglende sykepenger. Sjekk derfor lønnslipper og utbetalingsslipper fra NAV nøye.

Permitteringer og eventuelle usaklige avvik fra ansiennitet:

 Klubben har vært i forhandlingsmøte med Spekter om usaklig fravik av ansiennitet ved permitteringer i Relacom AS.

På møtet deltok personalsjef i Relacom og 2 jurister fra Spekter, klubbleder Sissel Hallem samt forbundet og advokat Stueland fra LOs juridiske avdeling.

Fra møtet ble det skrevet følgende protokoll:

Partene har etter drøftelser i dagens møte blitt enige om at det sentralt i virksomheten gjennomføres følgende:

–       Gjennomgå permitteringsgrunnlaget

–       Framlegge ansiennitetslister

–       Utdype begrunnelse for utvelgelse

–       Gjennomgå utviklingen i arbeidstilfang hittil i 2009

 

Nytt møte mellom partene er fastsatt til 25.august kl.1300

TREKK i FERIEPENGER?

Klubbstyret har grunn til å tro at flere av våre medlemmer har fått urettmessig trekk i feriepengene.

Dette gjelder medlemmer som har vært eller er permitterte, og i tillegg medlemmer som er sykemeldt og har sykepenger fra NAV.

Klubben har sendt saken inn til forbundet og håper på en avklaring med LOs juridiske avdeling i løpet av neste uke.

Informasjon vil bli lagt ut fortløpende.

Styret

Info nr 2 til medlemmene.

Tariffoppgjøret 2009

Forhandlingene har nå foregått i 2 uker[n1]  på bedriften uten at vi har vært i nærheten av enighet. Fredag 9.mai vil det derfor, i henhold til forhandlingsordningen, bli avholdt bistandsforhandlinger mellom Relacom/Spekter og EL & IT Forbundet/LO Stat. Avstanden er stor ettersom EL & IT har fremmet et krav forholdsvis likt det som Landsoverenskomsten for elektrofag får i år (kr 8,58), mens tilbudet fra bedriften er tilnærmet likt det sentralt avtalte A-delstillegget.

Flåtestyring

Den arbeidsgruppa som ble satt ned på bedriften, med representanter fra ledelsen og alle organisasjonene er nå i avslutningsfasen av sitt arbeid. Fortsettelsen vil være drøftinger og forhandlinger i henhold til lov – og avtaleverk.

Det viser seg at dette med flåtestyring og elektronisk kjørebok har blitt et stort tema i svært mange bedrifter og bransjer der EL & IT Forbundet har avtaler. Den 18.mai avholdes derfor en stor dagskonferanse i regi av forbundet sentralt om flåtestyring. Konferansen vil diskutere hvilke holdninger EL & IT Forbundets tillitsvalgte skal ha til dette temaet. Det vil være innledninger fra LOs juridiske avdeling, Datatilsynet samt klubbleder Sissel Hallem.

Permitteringer

Det er pr dd ca 130 ansatte som har fått permitteringsvarsel. 70  av disse er reelt permittert. Permitteringene fordeler seg over hele landet, men flest i antall har Oslo/Akershus, Rogaland, Hordaland og Troms.

Det er noen steder helt klart forbigåelse av ansiennitet, og klubben har startet prosessen med å tviste disse forholdene. Vi har i tillegg en uenighet med ledelsen om hvor lenge et varsel om permittering er gyldig. Hvis man ikke blir permittert når det har gått 2 uker, fordi det har blitt mere jobb enn først antatt, hvor lenge kan da permitteringen utsettes før man er berettiget et nytt varsel? Etter samråd med LOs juridiske avdeling hevder klubben at det ikkje er noen tid, emn at nytt varsel må gis før man kan permitteres. Bedriften er svært diffuse, men mener i hvert fall at det kan en gang og kanskje en gang til før nytt varsel gis. Denne uenigheten vil også bli tvistet. Svært mange opplever nå å få utsettelse på utsettelse, og EL & IT mener at en slik usikkerhet kan ikke våre medlemmer måtte leve med i flere uker på rad.

Diverse

a) Den 28.mai avholder EL & IT Forbundet/AOF kurs for tillitsvalgte i Relacom om permitteringer

b) I uke 20, fra 11.-15.mai er det LO Kongress, her er klubbleder delegat, og dere kan følge med på hva som skjer der via www.lo.no som vil sende TV direkte fra hele kongressen

c) Klubben vil oppfordre til medlemsmøter og diskusjoner ute, og vil gjerne inviteres til disse

 

STYRET

Vedtak om permitteringer, ekstrakontingent og flåtestyring på klubbens årsmøte

c385rsmc3b8tedeltakere18103200910-49-341Årsmøtet i klubben i forrige uke vedtok en ekstrakontingent for alle medlemmer på 50 kroner måneden. Ekstrakontingenten skal brukes til å bygge opp et kampfond for klubben. Kontingentøkningen er diskutert på medlemsmøter i klubbens avdelinger før årsmøtet.

Videre vedtok klubben krav i forbindelse med permitteringer i bedriften. Her kreves det blant annet at alle bonusordninger for ledelsen må stoppes når det permitteres ansatte,  dette for at permitteringer ikke skal være økonomisk motiverte.

Når det gjelder flåtestyring sa årsmøtet at:

Ingen flåtestyring i Relacom – stopp prosjektet!

Årsmøtet i EL&IT Klubb Relacom mener innføring av flåtestyring vil rasere arbeidsmiljøet og tillitsforholdet i bedriften. Dette fordi systemet er kontrollerende og legger opp til en detaljstyring av de ansattes arbeid som gir lite rom for selv å kunne styre sin arbeidsdag. Systemet vil også medføre økt press for å løpe fortere. I tillegg legges det opp til overvåking av alle i produksjonen, noe som er helt uakseptabelt.

Klubben vil kjempe mot innføring av flåtestyring med alle midler vi har til rådighet.

 

Årsmøtevedtak ligger på egen side til venstre.