Klubbstyremøte i dag

Viktig med passord

Det ble avholdt klubbstyremøte i dag og styret vil gi følgende meldinger til medlemmene:

1. Når det gjelder den elektroniske kjøreboka, er systemet vid åpent for alle dersom du ikke sørger for å lage et eget passord. Du må gå inn på innstillinger og deretter på tegnet for lås dersom du ikke skiftet første gang du gikk inn på abax-sida.

2. Mange har fått og får i disse dager brev i posten fra forsikringselskapet Nordea med spørsmål om de vil gi selskapet fullmakt til å bruke fripolisene «til ditt eget beste». Vi anbefaler dere til å vente med å svare på dette inntil Klubben har undersøkt saken nærmere. Det vil komme en anbefaling fra de tillitsvalgte seinere.

Klubbstyret uttaler seg mot det nye innholdet i prop 107 L

Fortsatt et tyveri – men 85 % seier for årskullene født fram til og med 1953

Så har vi fått en avklaring på hva som vil skje med opptjente rettigheter i Statens Pensjonskasse.
For alle som er født i 1953 eller tidligere vil ikke Stortinget ”stjele” mer enn 15 % av det beløpet man har opptjent i Statens Pensjonskasse.
I praksis betyr dette, for våre medlemmer i Relacom, at det fortsatt blir et økonomisk tap fra fylte 67 år og livet ut ved å gå av tidlig (62 år)
Tapet er redusert fra gjennomsnittlig 40 000 pr år til 6 000 pr år. Det er selvfølgelig en stor forskjell, men prinsipielt er det fortsatt et tyveri.

Hvor lenge den enkelte må jobbe lengre enn 62 år for å kompensere for dette tapet, må tas opp individuelt med Statens Pensjonskasse. Hvert medlem bør ta kontakt
og finne ut av hva dette innebærer for seg, før man kan ta stilling til fremtidig tidlig avgang.

Les hele uttalelsen

Klubbstyret har vedtatt politisk streik mot prop 107 L

3.juni blir det politisk streik i Relacom mot lovforslaget som vil ta fra våre medlemmer opptjent pensjon i Statens Pensjonskasse. Streiken vil starte kl. 11.00 og vare til 13.00. Klubbstyret gjorde vedtak om dette tirsdag, etter møte med andre tillitsvalgte, som også har medlemmer utgått fra offentlig sektor. 3.juni er fastsatt som aksjonsdag for alle. Dagen vil markeres med arrangement utenfor Stortinget. Roar Flåthen er invitert til å holde appell.
Det blir medlemsmøte i Oslo onsdag 26.mai kl.16.30 om saken.

Klubben har også startet en underskrifttskampanje som vi håper at dere vil spre til flest mulig via mail og Klubbavisa. Trykk på lenken under og skriv deg på. Dette bør gjøres innen 2.juni. Vi har dårlig tid og dette er viktig for mange av våre medlemmer. Sett i gang!
underskriftskampanjen

Pensjonskonferanse bekrefter mistanke om tap

«Forsvar offentlig pensjon» sin konferanse i Oslo i går, bekreftet at regjeringens prop 107 L innebærer at de i privat sektor som kommer fra offentlig sektor, vil miste opptjente rettigheter i Statens Pensjonskasse.

Dette skjer i hovedsak på to måter:

1) Samordningsreglene endres slik at indeksreguleringa spiser opp opptjente rettigheter, forventa tap er 12 – 13 000 pr år, 1000 kr pr. måned, for de som er sånn passe gjennomsnittlige.

2) Tap av oppsatt pensjon som resultat av samordning med NY privat AFP. I grove trekk betyr dette siste punktet at folk på vanlige inntekstnivåer (under 390 000) mister alle oppsatte rettigheter. Fra et nivå på gj.snittlig 67,4 % i pensjon i 2010 blir det med nytt system fra 2011 51,4 % i pensjon gjennom bortfallet av de oppsatte rettighetene.

Vil du lære mer om dette, så les notater som ligger på siden «avtalefestet pensjon»

Forbundsstyret uttaler seg om Prop L


Forbundsstyret diskuterte tirsdag lovforslaget som kan føre til at mange kan miste sine opptjente pensjonsrettigheter i Statens pensjonskasse.

Forbundsstyret uttalte følgende:

Gjennom Stortingsproposisjon 107 L 2009-2010 vil en svært stor andel av forbundets medlemmer bli hardt økonomisk rammet ved at opptjente rettigheter i Offentlige pensjonskasser svekkes vesentlig. EL & IT Forbundet aksepterer ikke at disse oppsatte rettighetene strykes. Det er uakseptabelt og usosialt, og en samlet fagbevegelse må sørge for at lovforslaget stanses!

Mange i vår bedrift kan tape offentlig tjenestepensjon

Undersøkelser som klubben har foretatt i forbindelse med Stortingsproposisjon 107 L 2009- 2010 tyder på at dersom den blir vedtatt, vil den i praksis fjerne alle opptjente rettigheter for dem som ikke lenger er offentlig ansatte.

Det er viktig å få stoppet dette lovforslaget og klubbleder Sissel Hallem har bedt om at saken tas opp på førstkommende forbundsstyremøte 4.mai.

Les mer på Forsvar offenlig penjon sin hjemmeside. Du kan lese løpesedlen de har utgitt her.