Tariffoppgjøret 2020

den 28-30. Oktober stilte Klubb OneCo Networks på Landstariffkonferansen for IKT/Spekter. Vi utarbeidet blant annet ett forslag til uttalelse som ble vedtatt om telekommunikasjonsmontørfaget og valgte inn personer i forhandlingsutvalget til A-delen i Spekter-overenskomstene.

Nå er vi snart klare for tariffoppgjøret 2020!

de på bildet er: Øivind Juul schjetne, Dag Nysæter, Anne Kari Mentzoni, Karl Tore Nordheim, Odd Serre Pedersen, Torje Haugsbø Herstad, Kenneth Hasselstrøm, Kurt Henriksen, Anbjørn Marvik, Jan Håvard Gjørlihagen, Øyvind Kaasin, Magne Fromreide, Morten Snøløs, Are Bergli Heier, Knut Hamletsen

Klubbstyret

Styresammensetning Klubb Relacom 2019

 • Leder:            Øivind Juul Schjetne
 • Nestleder:     Knut Hamletsen – studietillitsvalgt
 • Kasserer:      Are Bergli Heier
 • Sekretær:      Dag Nysæter
 1. styremedlem: Anne Kari Mentzoni
 2. styremedlem: Karl Tore Nordheim
 3. styremedlem: Torje Haugsbø Herstad
 4. styremedlem: Karoline Simonsen – ungdomsrepresentant
 5. Hovedvernombud: Knut Hamletsen

Ihht. EL & IT Forbundets vedtekter tiltrer Hovedverneombudet styret

 1. varamedlem: Anbjørn Marvik
 2. varamedlem: Bjørn Markus Karlsen
 3. varamedlem: Einar Egeland
 4. varamedlem: Randi Bosnes

Pers. vara ung.rep: Kenneth Hasselstrøm

Kontrollkomité: 

 • Egil Ove Holte
 • Magne Fromreide

Fordeling permisjoner (2,8 årsv.)   Kontaktpersoner                                                      ____

 • Leder        100 %        Øivind Juul Schjetne          
 • Nestleder  100 %       Knut Hamletsen – fungerende HVO
 • sekretær: 20% Dag Nysæter
 • Kasserer: 10%-15% Are Bergli Heier

(50 % fordeles midlertidig på andre tillitsvalgte. Opphører eller justeres iht. Knut’s uttak av tid som HVO etter følgende vedtak: Ordningen evalueres kontinuerlig av AU/Klubbstyret)                

Klubbstyret vil i sitt første møte fordele resterende permisjonsandeler.

Mellomoppgjøret

Lønnsoppgjøret i Relacom er ferdig

Forhandlingene om årets oppgjør ble ferdigstilt den 29/4. Siden grunnlaget for oppgjøret ble forhandlet frem under oppgjøret i 2018, gjenstod det kun å bli enige om hvilket utslag den tekniske beregningen resulterte i.


Som nevnt i info 01/19, så var også de kr. 5 000 som ble utbetalt pr. januar 2019 en del av årets oppgjør. Det vil si at dette også må regnes inn i som en del av oppgjøret i år. Rammen for oppgjøret var på 3,2 % pr. 1/4-19.

Det generelle tillegget som ble gitt i A-delsforhandlingene var på kr. 4 850 pr. år. Lavlønnstillegget på kr. 3 900 pr. år skulle deretter gis til alle som tjente under kr. 430 221 eller lavere. Det lokale tillegget som gis alle ansatte blir da på kr. 2 400. Alle disse tilleggene gis med virkning fra 1.4.2019

Totalt tillegg pr. 1.4.19 er på kr. 7 250,-

Under forhandlingene om ny tabell i 2018, ble det ved en feil lagt inn et høyere tall i lønnsgruppe 3 ved 5 års ansiennitet. For å utbedre dette, så er det i kolonne 2 og 5 år i l.gr. 3 ikke lagt til lavtlønnstillegg. En videre tilpasning mot korrekt tabell kan man se på under oppgjøret i 2020. Det vil ikke bli gitt en nærmere forklaring på dette, men ved henvendelse til lokal tillitsvalgt vil disse kunne redegjøre for saken.

I og med dette er oppgjøret for 2019 ferdig.

OneCo kjøper Relacom

OneCo-konsernet kjøper Relacom AS

Det ble denne uken gjort kjent at Industrikonsernet OneCo har inngått avtale om å overta Relacom AS. Gjennom dette har vi fått den industrielle eieren som har vært etterspurt gjennom flere år, noe vi betrakter som en stor fordel i forhold til å utvikle selskapet videre.

OneCo er eid av ledelsen i selskapet og Katalysator/Møller Group. De har ca. 950 ansatte og har en årlig omsetning på ca. 1,8 mrd. Det vil si at de er på størrelse med det Relacom vi jobber i.

Relacom AS vil som enhet videreføres som eget selskap i OneCo-konsernet, og vil beholde navnet i inntil 2 år. Dette vil si at alle ansatte overføres med de avtaler og rettigheter vi har. Vår overenskomst videreføres, alle ansatte beholder sin ansiennitet, vi beholder våre AFP-rettigheter. At det på sikt vil skje en utvikling i selskapet må vi være forberedt på. Dette vil nok komme som en naturlig konsekvens av at det er to selskaper som ikke er veldig ulik og som jobber i nærliggende bransjer.

Sentrale tillitsvalgte har over tid vært i dialog med ledere i OneCo. Det inntrykk vi sitter igjen med, basert på de presentasjoner og den informasjon vi har mottatt, også gitt oss en positiv holdning til hvordan vi som selskap vil bli gitt mulighet til å utvikle oss videre. At det vil komme diskusjoner og drøftinger/forhandlinger mellom partene er en del av mekanismen i arbeidslivet. Vi skal forberede oss med et positivt sinn i forhold til å finne gode løsninger for våre medlemmer og ansatte.

Viser til den informasjon som akkurat nå har gått ut til alle ansatte. I denne finner dere også info om hvor dere kan henvende dere for spørsmål. Klubbens tillitsvalgte er som alltid beredt til å svare på henvendelser. Lokale tillitsvalgte har imidlertid ikke annen info enn den som er gitt fra bedriften i denne stund.

EL og IT Forbundet, Klubb Relacom ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid med de aktører som nå skal føre Relacomselskapet i Norge videre inn i fremtiden.

Info 1/19

Ny lønn pr. 1. januar 2019 – fleip eller fakta?

Under fjorårets tariffoppgjør «tyvstartet» vi årets oppgjør gjennom å avtale en utbetaling pålydende kr. 5 000,- fra 1/1-19. Dette kan defineres som et forskudd på årets tariffoppgjør, hvor det resterende da vil bli en avregning iht. til det generelle tillegget som ble avtalt i oppgjøret Spekter/Relacom og LO Stat/EL og IT Forbundet, og som ble avtalt til å være 3,2 % pr. 1/4-19.

Det tilbakemeldes fra flere at tillegget på kr. 5 000,- ikke er utbetalt. Dette bør den enkelte sjekke på sine egne lønnsslipper før vi setter i gang et apparat for å gå gjennom dette. (Tillegget utgjør en forskjell på kr. 416,66 mellom bruttolønn desember-18 og bruttolønn januar -19).

Ber derfor om at hver og en sjekker dette på egne lønnsslipper, og ved avvik, melder dette til sin tillitsvalgt.

Det settes en frist for tilbakemelding til 8. mai d.å.

Landsmøte 2019

Her er delegasjonen som deltok på det 5. Landsmøte til EL og IT Forbundet. Dette er flinke og engasjerte tillitsvalgte som har vært med å bestemt veien videre for Forbundet. Det var mange bra og interessante diskusjoner under debatten, men handlingsprogrammet ble ikke ferdig behandlet på grunn av mangel på tid. Dette skal bli vedtatt på Landsstyret i Juni.

Årsmøte 2019

I henhold til vedtektene innkalles herved til årsmøte i EL og IT Forbundet, Klubb Relacom 8. og 9. april 2019 på Hamar

Sted: Scandic Hotell Ringsaker

Klubben søker permisjon med full lønn for alle delegater basert på den delegatoversikt vi mottar fra avdelingene.

Vi minner om delegatnøkkel, 1 pr. påbegynte 50 medl. i avdelinga.

Frist for påmelding av delegater og for innsending av forslag er mandag 18. mars.

(Ber om at avdelingenes årsmøter gjennomføres innen fristen for forslagsfristen til årsmøtet.)

Navn på delegater og forslag til årsmøtet sendes:

                                                         oivind.juul.schjetne@no.relacom.com

Dagsorden:

1. Åpning/konstituering                   

2. Beretning                                     

3. Regnskap                                     

4. Innkomne forslag

5. Budsjett

6. Valg

7. Avslutning

Styret tar sikte på å sende ut beretning, regnskap, innkomne forslag og forslag til budsjett i løpet av uke 13, og håper dette vil gi avdelingene anledning til å kunne forberede seg best mulig til årsmøtet.

PS. Avdelingsleder vil være ansvarlig for at papirene kommer ut til alle delegater.