Ny hovedtillitsvalgt

På årsmøte den 8-9 september i år, så takket Øivind Juul Schjetne for seg som mangeårig hovedtillitsvalgt. Ny hovedtillitsvalgt i bedriften er Are Bergli Heier. Vara hovedtillitsvalgt er Knut Hamletsen

kontaktinformasjon til hovedtillitsvalgt er tlf: 48266391 og epost: are.bergli.heier@oneco.no

kontaktinformasjon vara hovedtillitsvalgt og hovedverneombud tlf: 91889671 og epost: Knut.hamletsen@oneco.no

Vi takker Øivind for den jobben han har gjort i perioden

Innkalling til årsmøte

EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks

I henhold til vedtektene innkalles herved til årsmøte i EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks 8. og 9. September 2021 på Hamar

Sted: Scandic Hotell Hamar (ligger i sentrum)

Klubben søker permisjon med full lønn for alle delegater basert på den delegatoversikt som vi mottar ifra klubbavdelingene. Vi minner om delegatnøkkel, 1 pr. påbegynte 50 medl. i avdelingen (medl. tall pr. 30/7-21)

Bilde: Deltakerne på årsmøtet for 10 år siden

Frist for påmelding av delegater og for innsending av forslag er fredag 20. august.

(Ber om at avdelingenes årsmøter gjennomføres innen fristen for forslagsfristen til årsmøtet.)

Navn på delegater og forslag til årsmøtet sendes:

oivind.juul.schjetne@oneco.no

Dagsorden:

 • Åpning/konstituering
 • Beretning
 • Regnskap
 • Innkomne forslag
 • Budsjett
 • Valg
 • Avslutning

Styret tar sikte på å sende ut beretning, regnskap, innkomne forslag og forslag til budsjett i medio uke 35, og håper dette vil gi avdelingene anledning til å kunne forberede seg best mulig til årsmøtet.

PS. Avdelingsleder vil være ansvarlig for at papirene kommer ut til alle delegater.

Lønnsforhandlinger 2021

Lønnsoppgjøret for frontfaget ga et resultat med en ramme på 2,7%. Dette fører til at det også i OneCo Networks blir reelle lønnsforhandlinger i 2021. Forutsetningen for dette, var at det i protokollen fra oppgjøret i 2020 ble nedfelt i protokollen, at hvis den kommuniserte rammen for frontfagsoppgjøret 2021 oversteg 2,4%, så ville det utløse forhandlinger også i OCN.

Resultatet av våre forhandlinger i 2020, gjeldende for oppgjøret i 2021, var følgende:

 • Generelt tillegg l.gr. 1 – 5 kr. 3 500
 • Fagarbeidertillegg l.gr. 3 kr. 2 000
 • Pott til fordeling i l.gr. 4 kr. 500 000

Forhandlingsutvalget har nå ferdigstilt et krav til oppgjøret i tråd med behandlingen i Klubbstyret. Oppgjøret er i gang.

PS. Vi forhandler også denne gang sammen med klubben i Negotia.

Brudd i forhandlingene om Pott

Forhandlingsutvalget for bedriften meldte umiddelbart ved møtets oppstart i dag, at de ikke ville videreføre forhandlingene om pott, nedfelt i protokollen fra lønnsoppgjøret 2020.

Forhandlingene har strandet i bedriftens krav om at protokollens tekst: «I forhandlingene om fordeling skal det legges vekt på kompetanse, krav til stillingen og ansvar. I tillegg skal rammen bidra til utjevning der det er klare skjevheter.», ikke er etterkommet av forhandlingsutvalget i Klubb OneCo Networks. Dette er det en uenighet om.


Forhandlingsutvalget stiller seg undrende til at det ikke har vært mulig å komme i gang med reelle forhandlinger. Det har vært gjennomført 3 møter av svært kort varighet, hvor vårt ønske om å starte med forhandlinger har vært tvert avvist. Dette beklager forhandlingsutvalget i Klubb OneCo Networks.

Resultat uravstemning OCN

Uravstemningen ble avsluttet kl. 12:00 i dag. Tallen som gjengis her er kun resultatet for Klubb OneCo Networks. Så vil de øvrige overenskomstområdene i område 9 gjennomføre sine avstemninger. Summen av alle vil da gi det endelige resultatet for tariffoppgjøret 2020.

Tallene for EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks er som følger:

Antall mulige stemmer:  763

Antall avgitte stemmer:  453   – 59,37%

Antall Ja:                       290   – 64,02%

Antall Nei:                     154   – 34,00%

Antall blankt:                9    –   1,99%

Vi registrerer at 40,63% ikke har avgitt sin stemme. Føles kanskje som et høyt tall, men elektroniske avstemninger viser erfaringsvis, at antallet som deltar blir noe lavere enn om gammelmåten hadde blitt brukt.

Da avventer vi de øvrige resultatene fra avstemningene i de andre bedriftene.

Lønnsoppgjøret 2020

Torsdag 26/11, kl. 18:00 meldte forhandlingsutvalget i OneCo Networks (OCN) at de aksepterte det fremlagte tilbudet fra bedriften.

Med virkning fra 1. juli 2020 gis følgende tillegg i årslønn til medlemmer av EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks:

 • Sentralt tillegg kr. 975,-
 • Lavlønnstillegg kr. 3 000,- til arbeidstakere under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (kr. 446 542,-)
 • Generelt tillegg gruppe 1 – 5 kr. 4 500,-
 • Tillegg gruppe 1 – 3 kr. 4 000,-
 • Fagarbeidertillegg (gruppe 3) kr. 5 000,-
 • Det settes av en pott på kr. 1 100 000 til arbeidstakere i gruppe 4

I forhandlinger om fordeling skal det legges vekt på kompetanse, krav til stillingen og ansvar. I tillegg skal rammen bidra til utjevning der det er klare skjevheter.

Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Med virkning fra 1. april 2021 gis følgende tillegg i årslønn til medlemmer av EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks:

 • Generelt tillegg gruppe 1 – 5 kr. 3 500,-
 • Fagarbeidertillegg (gruppe 3) kr. 2 000,-
 • Det settes av en pott på kr. 500 000 til arbeidstakere i gruppe 4

I forhandlinger om fordeling skal det legges vekt på kompetanse, krav til stillingen og ansvar. I tillegg skal rammen bidra til utjevning der det er klare skjevheter.

Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Evt. generelt tillegg som avtales i de sentrale forhandlinger i 2021 skal ikke gjøres gjeldende

OneCo Networks AS. Det gjennomføres ikke lokale B-delsforhandlinger i 2021, med mindre

den kommuniserte rammen for frontfagsoppgjøret overstiger 2,4 %.

Overenskomstens del B

Overenskomstens del B prolongeres for perioden 1. april 2020 – 31. mars 2022 med følgende endringer:

§ 3, 4. ledd, 2. avsnitt

Ny tekst: …., betales inntil kr. 200,- i matpenger …

Redaksjonell endring § 2.1, 5. avsnitt

…. Pinse … fjernes.

(Gjør oppmerksom på at protokollen fra forhandlingene på nåværende tidspunkt ikke er underskrevet og godkjent.)

Oppgjøret til uravstemning

Det fremforhandlede resultatet skal fremlegges for medlemmene i en uravstemning. I den forbindelse er det viktig at alle registrerer seg på «Min side» på EL og IT Forbundets hjemmeside www.elogit.no. Uravstemningen vil skje digitalt via hjemmesiden.

Ber om at lokale tillitsvalgte følger opp dette mot medlemmene som mangler registreringer på siden. Lister som viser dette sendes i egen mail. Viktig at dere følger opp dette.

Som en del av område 9, så skal alle medlemmer i bedrifter lagt til dette område stemme over resultatene fra forhandlingene. Oppgjøret er altså ikke godkjent før alle stemmer er talt opp. Etterbetalingen for 2020 vil derfor sannsynligvis ikke bli utbetalt før tidligst i januar 2021.

Brudd i bistandsforhandlingene

Tariffoppgjøret 2020

Det ble i går den 30. september brudd i bistandsforhandlingene. Partene kom ikke til enighet.

Videre prosess vil være «Fase 3-forhandlinger». Det antydes at disse kan skje mot slutten av oktober/tidlig november.

Avstanden mellom partene er fortsatt stor.

Info 5/20

Det er per 25/9-2020 gjennomført bistandsforhandlinger med bistand fra LO Stat og Spekter. Partene
har ikke kommet til enighet, men er enige om at forhandlingene fortsetter førstkommende
onsdag (30.09.20)


Som i tidligere år, så forhandler klubben også i år sammen med Negotia.

Veien til Fagbrev

I forbindelse med tariffoppgjøret i 2012 ble følgende bestemmelse tatt inn i protokollen:

«Ved ansettelse av ufaglært arbeidskraft, skal disse gis et tilbud om opplæring med mål om å ta fagbrev. Slikt tilbud skal kunne gis fra 1.1.13.»

Innholdet og forståelsen av denne bestemmelsen er også nedfelt i protokoll fra forhandlingene mellom Spekter og EL og IT Forbundet (A-delsprotokoll, pkt. 5.2 Fag- og yrkesopplæring).

Fagbrevet er din dokumentasjon på at du har kompetanse i faget

Hensikten med denne bestemmelsen var, at alle som var ansatt som Hjelpe- og Spesialarbeidere, og som ikke hadde et relevant fagbrev, skulle gis mulighet til å kunne inngå en avtale med arbeidsgiver om å starte opplæring mot fagbrev for telekommunikasjonsfaget eller elektrikerfaget. Bestemmelsen gjelder fortsatt, nå nedfelt i overenskomstens A-del.

Klubb OneCo Networks vil fortsatt jobbe for å stimulere ansatte til å ta et fagbrev. Ved årets begynnelse jobbet 31 ansatte som Hjelpe- eller Spesialarbeider. Hvis vi også regner de med tittel Tekniker inn i det totale antallet, så øker dette til 73 (blant de 42 teknikerne befinner det seg nok fagarbeidere med fagbrev).

Ønsker dere å starte veien mot fagbrevet, så ta kontakt med nærmeste leder og/eller din tillitsvalgte. Fagbrevet er et verdipapir det er viktig å inneha i dagens arbeidsmarked. Klubben vil fortsatt oppfordre og støtte ansatte på veien mot fagbrevet.

Info Covit-19

Covit-19 (korona) og aktiviteter i Klubb OneCo Networks

Slik situasjonen har utviklet seg vedr. smittespredningen av koronaviruset, er det i dag besluttet at all aktivitet hva gjelder fysiske møter i regi klubben opphører/utsettes. Det vil si, at klubbens årsmøte utsettes inntil det fra sentrale myndigheter defineres at det er trygt at slik aktivitet kan gjennomføres.

Annen aktivitet i Klubb OneCo Networks

Pr. i dag vet vi ikke hvordan vi skal forholde oss til aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av våren. Her blir det å vente å se.

Lønnsoppgjøret

 • Det antydes (foreløpig ikke dokumentert), at lønnsforhandlingene utsettes til lengre ut på året. Hva dette vil ha av betydning for oss må vi komme tilbake på.

Avdelingenes årsmøter

 • Det er på avdelingenes årsmøter at kravene til klubbårsmøtet utformes. I og med at klubbens årsmøte flyttes på ubestemt tid, samt at vi må vurdere situasjonen i samfunnet for øvrig, så kanskje skal vi bruke litt tid på den resterende prosessen. Avdelingsstyrene bør derfor vurdere om ikke årsmøtet skal flyttes til senere. Denne beslultningen er ene og alene avdelingenes ansvar å ta.

Klubbens øverste tillitsvalgte vil følge opp situasjonen vi nå er oppe i nøye. Det er forhold vi må hensynta vi selv ikke råder over. Vi vil imidlertid forsøke å holde organisasjonen oppdatert på de forhold som er vesentlig for oss alle.

Så inntil neste info; ta godt vare på dere selv. Ikke utsett dere unødig for smittefare. God hygiene og aktsomhet kan hjelpe godt på veien.