Ny hovedtillitsvalgt

På årsmøte den 8-9 september i år, så takket Øivind Juul Schjetne for seg som mangeårig hovedtillitsvalgt. Ny hovedtillitsvalgt i bedriften er Are Bergli Heier. Vara hovedtillitsvalgt er Knut Hamletsen

kontaktinformasjon til hovedtillitsvalgt er tlf: 48266391 og epost: are.bergli.heier@oneco.no

kontaktinformasjon vara hovedtillitsvalgt og hovedverneombud tlf: 91889671 og epost: Knut.hamletsen@oneco.no

Vi takker Øivind for den jobben han har gjort i perioden

Vedr. «Retningslinjer for oppfølging av kjøretøypolicy og sjåføravtale»

De utsendte retningslinjene for oppfølging av kjøretøypolicy og sjåføravtale, har skapt noe støy i organisasjonen. Vi vil derfor tilkjennegi noen synspunkter på dette.

Tjenestebiler, og bruken av disse, har vært tema mellom ledelsen og tillitsvalgte gjennom flere år. Tema har ikke vært de ordinære kostnadene for bilflåten, herunder det som kan benevnes som slitasje ved normal bruk, eller normal slitasje etter tjeneste hvor bilene utsettes for større påkjenninger. Men snarere kostnader som kan relateres til unødvendig hard behandling (om noen behandling i det hele), noe som i litt for stor grad har ført til forholdsvis store kostnader i form av opprettinger, motorhavari, kostnader relatert til manglende vedlikehold og nødvendig service.

– Ledelsen har fremlagt dokumentasjon for at dette er sannsynlig i flere tilfeller.

Med dette bakteppet, ble det i 2018 stilt krav til ansatte som skulle disponere tjenestebil, at disse skulle kvittere ut bilen gjennom å skrive under på en sjåføravtale. Klubben har ikke mottatt klage-/ankesaker med bakgrunn i praktiseringen av denne.

Bedriften har nå innført et vedlegg til sjåføravtalen, hvor det er lagt opp til et «strafferegime» i form av muntlige/skriftlige advarsler, et «bøteregime», samt som en mulig konsekvens, til slutt å motta en oppsigelse.

Dette kommer som en konsekvens av at det fortsatt er ansatte som velger bort å etterleve bedriftens kjøretøypolicy, samt heller ikke etterlever den sjåføravtalen de skal ha skrevet under på. Det fremstår som noe vanskelig å forstå at noen velger å ikke forholde seg til de pålegg de har fått gjennom å etterleve bedriftens kjøretøypolicy og sjåføravtalen. Konsekvensen er fremlagt for dere i disse dager.

Som tillitsvalgte kan heller ikke vi stille oss bak usunne holdninger til det verktøy vi disponerer. Når det er sagt, så vil vi til enhver tid bistå ansatte som kommer i konflikt med sin leder i slike saker. Det gjør det bare litt vanskeligere for oss å nå igjennom hvis det kan dokumenteres at det ligger fornektelser og skjødesløshet bak bruken av tildelt kjøretøy.

Uhell kan alle komme ut for. Av og til kan det også være grunnlag for at vi kan ha litt skyld i det som skjer. Men gjør hver og en det som står i ens makt, så vil de retningslinjene som er lagt frem aldri komme til benyttelse.

Opplæringsutvalg

I årets tariffoppgjør ble det avtalt at det skulle etableres et fast partssammensatt Opplæringsutvalg i bedriften. Utvalget skal møtes minimum 2 ganger i året. Fra EL & IT Forbundets side ønsker vi å bruke dette utvalget til å få på plass en god oppfølging av lærlinger, både faglig og med hensyn til sikkerhet. Vi er videre opptatt av muligheter for kompetanseutvikling av alle ansatte og vil jobbe for å få på plass systemer for dette gjennom utvalgsarbeidet. Kompetanseutvikling kan omfatte alt fra det å ta nye fagbrev, høyere utdanning, til den nesten daglige kompetanseutvikling som er nødvendig for å holde seg oppdatert i yrket sitt. I dette inngår også prosjektlederutvikling og opplæring for planleggere og andre yrkesgrupper.

Som en del av oppgjøret har bedriften også forpliktet seg til at det ved utgangen av året skal foreligge et fullverdig tilbud for ufaglærte ansatte som ønsker å ta et fagbrev. EL & IT Forbundet vil jobbe for at flest mulig skal ha et fagbrev. Ufaglærte ansatte som ønsker dette må ta kontakt med lokale tillitsvalgte. Vi vil komme tilbake til dette.

EL & IT Forbundet har oppnevnt følgende tillitsvalgte til Opplæringsutvalget: Randi Solberg, Knut Hamletsen, Vegar Evensen.
Vi er sikre på at disse blir glade for innspill fra medlemmer.

Dugnad

Telenor ber om en ”dugnad”. Det vil si at de ber om at det jobbes en del overtid framover, inkl helg, da det er mange overliggere, feil og i tillegg trengs ytterligere framdrift på en del større prosjekter. Hovedtillitsvalgt har i møte med Viggo Larsen sagt at det er greit, forutsetningene er at det oppfordres til å spre arbeidet blant så mange som mulig, det skal være frivillig, og AMLs grenser må følges. Vi oppfordrer folk til å delta på denne dugnaden.

Endring av eierstruktur i Relacom AS

Som det er informert om til ansatte ble det på mandag gjort kjent at Altor trakk seg ut som eiere av Relacom AS, og at eierskapet ble overtatt av de banker hvor konsernet har gjeld. EL & IT – klubben har over lengre tid vært informert om at det har vært en forhandlingsprosess om eierstruktur, og konklusjonen kom derfor ikke som en stor overraskelse.

EL & IT oppfatter ikke at det ligger noen dramatikk i dette eierskiftet. Realiteten er selvfølgelig at Relacom – konsernet er til salgs, men det oppfatter vi blir en prosess som kan ta noe tid. Bankene skisserer et tidsperspektiv på 1 – 2 år. Vi avventer derfor den prosess som nå antakelig vil følge av at et nytt styre trer inn, og vil i tiden framover samarbeide med de svenske tillitsvalgte, som er representert i konsernstyret. Vi er for øvrig trygge på at vi også videre kommer til å ha en tett dialog med egen ledelse om saken.

Spørreundersøkelse i bedriften.

Bedriften gjennomfører for tida en spørreundersøkelse om blant annet trivsel på jobb, tilrettelegging og effektivitet. Undersøkelsen er sendt ut på mail og består av noen få spørsmål.

Ved å svare på spørsmålene får hver enkelt en mulighet til å si fra om hvordan man har det på jobb.
Spørreundersøkelsen foregår selvfølgelig anonymt.

Frist for å ha gjennomført undersøkelsen er onsdag 19/1 kl 16:00.

Klubben oppfordrer dere til å delta i undersøkelsen!

Slutt på seniorordninga i bedriften!

Ledermøte i Relacom har vedtatt å avslutta seniorordninga fra 1. januar i år.

Seniorordninga i bedriften ble oppretta administrativt for ca 2 år siden og ga mulighet til fri i 22 dager pr. år med full betaling for dem som var 62 år og eldre. Bedriften bestemte hvem som skulle få gå på ordningen.

Klubben uttrykker skuffelse over at dette blir vedtatt uten å drøftelse mellom partene først.
Følgende avtale ble gjort ved årets tariffoppgjør:
”Partene er enig om at seniorpolitikk er viktig både for de ansatte og bedriften. Partene er enig om at bedriftens seniorpolitikk skal gjennomgås i perioden. Partene er enig i at dagens administrative ordning skal gjelde for alle ansatte.”

Som et minimum hadde klubben da forventet at det hadde vært naturlig med en drøftelse av saken før ledermøtet vedtar totalt bortfall. Klubben skjønner at vi kan diskutere seniorpolitikk for framtida uten at det er en ordning i bedriften, men å avslutte ordningen synes vi er en dårlig start på denne diskusjonen.

Et sentralt element i den nye pensjonsordningen er store økonomiske tap for dem som er utslitt og må forlate arbeidslivet tidlig, også på den bakgrunn hadde en drøfting av en seniorpolitikk som vil gjøre det enklere å stå lengre vært ønskelig.

Ledelsen begrunnelse er at den nye pensjonsordninga gir de ansatte sjøl muligheten til å ta det økonomiske ansvaret for at de blir slitne.

Ingen endring av «fjelltoppavtalen»

Ved årets tariffoppgjør ble det avtalt, mellom alle fagforeningene og ledelsen, at vi skulle se på om det gikk an å ble enige om en kompensasjonsordning for den såkalte fjelltoppavtalen. (Overenskomstens § 4.5 Arbeid på fjelltopper)
I sammenheng med dette ønsket EL & IT blant annet å få avklart om ikke flere steder burde kvalifisert til godtgjøring i henhold til intensjonen i bestemmelsen. Det er for eksempel slik at ingen i distrikt Østlandet får tillegg i henhold til denne bestemmelsen selv om det selvfølgelig også her finnes ”uveisomt terreng”. Vi ønsket også å se på om det ikke kunne være mulig å gjeninnføre den gamle avtalen om særskilt lønnstillegg for mastemontører.

Etter en tids diskusjoner har vi blitt enige med ledelsen om at det ikke blir aktuelt å endre dagens bestemmelser.
Dette skyldes i hovedsak vanskeligheter med å definere hva en slik kompensasjon skal være, og hvem den skal gjelde for.

Eventuelle spørsmål kan rettes til klubbleder Sissel Hallem, mob: 952 14 904

Informasjon om ny avtale med Telenor

 Vi vet at svært mange nå venter på en avklaring i forhold til ny avtale med Telenor og at ønsket om informasjon er stort.

I tillegg til de utfordringer diskusjonene om geografi har gitt er det selvfølgelig en stor og omfattende avtale det forhandles om , derfor tar dette tid.

Men vi kan nå informere om at EL & IT er innkalt til informasjons og drøftingsmøte om saken 26.januar. Deretter vil ledelsen sørge for informasjon til alle ansatte i løpet av 27.januar.

EL & IT skal i ytterligere drøftinger med ledelsen, om samme tema 2.februar.

Vi vil allikevel presisere at alle datoer er med forutsetning om at endelig avtale da er signert, men dette er i hvert fall den tidsplanen det arbeides etter.

EL & IT vil avholde klubbstyremøte i Oslo 27.-28 januar”