Vedr. «Retningslinjer for oppfølging av kjøretøypolicy og sjåføravtale»

De utsendte retningslinjene for oppfølging av kjøretøypolicy og sjåføravtale, har skapt noe støy i organisasjonen. Vi vil derfor tilkjennegi noen synspunkter på dette.

Tjenestebiler, og bruken av disse, har vært tema mellom ledelsen og tillitsvalgte gjennom flere år. Tema har ikke vært de ordinære kostnadene for bilflåten, herunder det som kan benevnes som slitasje ved normal bruk, eller normal slitasje etter tjeneste hvor bilene utsettes for større påkjenninger. Men snarere kostnader som kan relateres til unødvendig hard behandling (om noen behandling i det hele), noe som i litt for stor grad har ført til forholdsvis store kostnader i form av opprettinger, motorhavari, kostnader relatert til manglende vedlikehold og nødvendig service.

– Ledelsen har fremlagt dokumentasjon for at dette er sannsynlig i flere tilfeller.

Med dette bakteppet, ble det i 2018 stilt krav til ansatte som skulle disponere tjenestebil, at disse skulle kvittere ut bilen gjennom å skrive under på en sjåføravtale. Klubben har ikke mottatt klage-/ankesaker med bakgrunn i praktiseringen av denne.

Bedriften har nå innført et vedlegg til sjåføravtalen, hvor det er lagt opp til et «strafferegime» i form av muntlige/skriftlige advarsler, et «bøteregime», samt som en mulig konsekvens, til slutt å motta en oppsigelse.

Dette kommer som en konsekvens av at det fortsatt er ansatte som velger bort å etterleve bedriftens kjøretøypolicy, samt heller ikke etterlever den sjåføravtalen de skal ha skrevet under på. Det fremstår som noe vanskelig å forstå at noen velger å ikke forholde seg til de pålegg de har fått gjennom å etterleve bedriftens kjøretøypolicy og sjåføravtalen. Konsekvensen er fremlagt for dere i disse dager.

Som tillitsvalgte kan heller ikke vi stille oss bak usunne holdninger til det verktøy vi disponerer. Når det er sagt, så vil vi til enhver tid bistå ansatte som kommer i konflikt med sin leder i slike saker. Det gjør det bare litt vanskeligere for oss å nå igjennom hvis det kan dokumenteres at det ligger fornektelser og skjødesløshet bak bruken av tildelt kjøretøy.

Uhell kan alle komme ut for. Av og til kan det også være grunnlag for at vi kan ha litt skyld i det som skjer. Men gjør hver og en det som står i ens makt, så vil de retningslinjene som er lagt frem aldri komme til benyttelse.

Pilot for ressursstyring

Telenor sin ETA-pilot har vært i gang siden slutten av november. Denne piloten dreier seg som kjent om ressursstyring og lag i Drammen, Bærum, Ski og Kristiansand ble tatt ut for å være med på piloten.

Piloten ble avsluttet 20.januar og skal evalueres av EL&IT og ledelsen. EL&IT avholder i disse dager møter i de lagene som har kjørt ETA – piloten. De skal oppsummere hva de synes om piloten.

Etter evalueringen skal det være møte med bedriften og EL&IT for å drøfte systemet.
For eventuelt å innføre flåtestyring kreves det avtale med EL&IT.

Klubbavisa kommer tilbake med mer info etter hvert.

Medlemmer oppfordres til å koble bort den elektroniske kjøreboka

EL & IT i Relacom får nå daglige henvendelser fra medlemmer som rapporterer om overtramp ved avdelingslederes bruk av innsyn i den elektroniske kjøreboka.

Akkurat som vi hele tiden har hevdet at ville komme til å skje, og som bedriften hele tiden har sagt er ubegrunnete bekymringer.

Først og fremst, loven tillater ikke at det ”kobles” informasjon fra flere elektroniske systemer. Kobling av informasjon fra for eksempel timelister og kjørebok er ikke tillatt. Videre er det HENSIKTEN med å innføre kjøreboken som i følge loven bestemmer hvilken informasjon som kan hentes ut og benyttes. HENSIKTEN med å innføre kjøreboka var å dokumentere overfor ligningsmyndighetene, det er derfor ikke i tråd med loven å for eksempel bruke informasjon fra kjøreboka til å spørre ut folk hvorfor de har vært her og der eller hvorfor de har kjørt sånn og sånn.

I mail av 7.januar krevde EL & IT å få et møte med ledelsen for å få på plass en avtale om regulering av innsynet, det ble i forrige uke tatt opp muntlig krav om det samme. Hittil har vi ikke fått noen respons.

Arbeidsgiver har gjennom flere uker bevist at de ikke er i stand til å ta i bruk den nye teknologien på den måten loven foreskriver, de klarer ikke å forvalte innsynsmuligheten, de trakasserer sine ansatte og våre medlemmer, de har dermed skuslet bort sin ”rett  til å styre”

Klubben har i dag varslet ledelsen om at vi oppfordrer våre medlemmer til med øyeblikkelig virkning å koble ut kjøreboken frem til en avtale er inngått!

Bedriften innfører elektronisk kjørebok og flåtestyring i høst.

Klubben sender i disse dager ut en informasjon til medlemmene om at bedriften vil innføre elektronisk kjørebok og flåtestyring i høst. I informasjonen står det blant annet følgende: 

«Vi har ment at flåtestyring er en trussel mot den selvstendighet og frihet vi har i våre yrker og at dette medfører en mere gammeldags tilværelse på jobb, med større grad av kontroll av de ansatte. Vi tror ikke flåtestyring vil være et produktivitetsfremmende tiltak.» Les hele skrivet her: Info-flåtestyring

Flåtestyring og elektronisk kjørebok ferdig drøftet – ingen enighet

Etter lang tids diskusjon foreligger nå drøftingsprotokoll mellom EL & IT og bedriften vedrørende flåtestyring og elektronisk kjørebok. I følge bedriften vil de innføre begge deler allerede fra høsten. EL & IT er uenig i innføring av flåtestyring, hovedsaklig fordi dette vil bli et verktøy for full kontroll over den ansatte hele arbeidsdagen. Dette vil endre montøryrket på den måten at den enkelte får mindre mulighet til selv å styre egen arbeidsdag og gå i retning av en arbeidsorganisering mer etter samlebåndsprinsippet. Vi er også redde for arbidsplasser å leveransesentrene. På sikt vil innføring av denne arbeidsorganiseringen svekke muligheten til rekruttering, både til bedriften og til faget.

Elektronisk kjørebok innføres også i alle biler. El & IT har bedt bedriften om en avtale om at innsyn i denne kjøreboken kun skal være mulig hvis ligningsmyndighetene ber om det. Dette er avvist. Elektronisk kjørebok er dermed nok et verktøy for overvåkning av de ansatte.EL & IT mener også at summen av innføring av flåtestyring og elektronisk kjørebok er et uttrykk for mistillit fra ledelsen mot de ansatte og at dette sterkt vil svekke arbeidsmiljøet.

 

EL & IT vil, med sikte på å begrense og stoppe det vi oppfatter som overvåking, følge opp denne saken både mot forbundet, Datatilsynet og Arbeidstilsynet. Vi registrerer at det i andre bedrifter er et annet forhandlingsklima med hensyn til begrensninger i innsynsmulgheter og håper at vår bedrift også vil begrense seg i forhold til de mange muligheter som ligger i den tilgjengelige teknologien. Det dreier seg om å gjenopprette tillit mellom ansatt og bedrift.

 

Protokollen fra drøftingene finner du her

ENIGHET TILSLUTT, MEN FORTSATT ER LØNNSNIVÅ EN UTFORDRING

Natt til fredag 12.juni avsluttet vi årets lønnsoppgjør. Resultatet ble et generelt tillegg til alle på kr. 13 500,- fra 1.august. De som tjener under 319 000 vil også få lavtlønnstillegg fra 1.august på kr. 1950,- og vil dermed få et samlet tillegg på kr. 15 450,-.

Det er avtalt at det settes av 1 million til en pott for å justere skjevheter. Denne fordelinga skal avtales mellom partene, og de som får et tillegg, vil få dette med virkning fra 1.august.

 Virkningstidspunkt fra 1.august ble en vanskelig diskusjon for oss. Vi ble tvungent til å velge mellom kroner og tidspunkt – og konkluderte med at det viktigste for oss er nivåhevingen. Ved en eventuell konflikt ville også virkningstidspunkt blitt forskjøvet fra 1.april og til avslutningsdatoen for streik.

 Forhandlingsutvalget legger ikke skjul på at vi hadde større ambisjonar da vi gikk inn i dette oppgjøret, enn det som nå er resultatet. Men vi konstaterer at vi har fått et godt resultat sammenlignet med svært mange, og at isolert sett er årets oppgjør på mange måter godt. Vi ønsker å takke våre medlemmer for støtte og aktiv backing underveis. Dette har vært avgjørende for det resultatet som nå er oppnådd.

 I forhold til vårt mål om på sikt å ha likt lønnsnivå med bransjen forøvrig, er utfordringen fortsatt den samme. Fordi vi igjen taper terreng, men også fordi vi ikke har fått en erkjennelse fra vår ledelse om at forskjellene er tilstede. EL & IT Forbundet skulle derfor ønske at viljen til konstruktivt samarbeid, for å løse denne utfordringen, i større grad var tilstede. Det er vanskelig, år etter år, at konfliktnivået skal være så høyt. Vi legger ikke skjul på at under meklingen var faren for konflikt tilstede helt til siste slutt. Vi mener imidlertid at når partene tilslutt aksepterte meklingsmannens skisse er dette noe begge parter må ta ansvar for. 

 STYRET