Veien til Fagbrev

I forbindelse med tariffoppgjøret i 2012 ble følgende bestemmelse tatt inn i protokollen:

«Ved ansettelse av ufaglært arbeidskraft, skal disse gis et tilbud om opplæring med mål om å ta fagbrev. Slikt tilbud skal kunne gis fra 1.1.13.»

Innholdet og forståelsen av denne bestemmelsen er også nedfelt i protokoll fra forhandlingene mellom Spekter og EL og IT Forbundet (A-delsprotokoll, pkt. 5.2 Fag- og yrkesopplæring).

Fagbrevet er din dokumentasjon på at du har kompetanse i faget

Hensikten med denne bestemmelsen var, at alle som var ansatt som Hjelpe- og Spesialarbeidere, og som ikke hadde et relevant fagbrev, skulle gis mulighet til å kunne inngå en avtale med arbeidsgiver om å starte opplæring mot fagbrev for telekommunikasjonsfaget eller elektrikerfaget. Bestemmelsen gjelder fortsatt, nå nedfelt i overenskomstens A-del.

Klubb OneCo Networks vil fortsatt jobbe for å stimulere ansatte til å ta et fagbrev. Ved årets begynnelse jobbet 31 ansatte som Hjelpe- eller Spesialarbeider. Hvis vi også regner de med tittel Tekniker inn i det totale antallet, så øker dette til 73 (blant de 42 teknikerne befinner det seg nok fagarbeidere med fagbrev).

Ønsker dere å starte veien mot fagbrevet, så ta kontakt med nærmeste leder og/eller din tillitsvalgte. Fagbrevet er et verdipapir det er viktig å inneha i dagens arbeidsmarked. Klubben vil fortsatt oppfordre og støtte ansatte på veien mot fagbrevet.

Tidspunktene for Landstariffkonferansene i 2011 er klare.

Tid og sted for årets tariffkonferanser blir:
Datoer og sted for landstariffkonferansene er fastsatt og blir som følger:

24. – 27. oktober: Landsoverenskomsten for elektrofagene, Britannia Hotell, Trondheim
14. – 16. november: IKT/Spekter, Rica Nidelven Hotell i Trondheim
28. – 30. november: Energi (KS/Energi Norge), Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Dom i arbeidsretten:Rett til permisjon med lønn etter HA mellom LO Stat/Spekter §§ 26 og 52

Forbundet får jevnlig henvendelser fra lokale organisasjonsledd vedrørende Hovedavtalens bestemmelser om medlemmer og tillitsvalgte i Spekterbedrifter sin rett til permisjon med lønn for å delta på kurs.

En dom i arbeidsretten har avklart rettigheter til permisjon med lønn etter Hovedavtalen mellom LO Stat og Spekter §§ 26 b) og 52 c).

Dommen gir en avklaring på når et kurs kan betraktes som arrangert av forbundet og hva som kan regnes som tema innenfor betegnelsen kurs for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs.

Dommen innebærer at om kurs i regi av lokale organisasjonsledd kan sies å være arrangert av forbundet, må det gjennom godkjenningsrutiner i forbundet og må framstå som en del av forbundets samlede kursvirksomhet. For de fleste forbund i LO Stat vil dette ikke innebære behov for endring av gjeldende praksis.

Arbeidsretten legger en vid tolkning til grunn når det gjelder kurstema og hva som er kurs for tillitsvalgte/organisasjonstillitsvalgte. Arbeidsretten gir enstemmig LO Stat medhold i at det ikke bare er kurs som direkte dreier seg om forholdet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere som kommer inn under betegnelsen kurs for tillitsvalgte/organisasjonsfaglige kurs.

Saken som førte til at saken ble fremmet for Arbeidsretten gjaldt pensjonsreformen. Dommen kan derfor tolkes slik at det også gjelder andre samfunnsaktuelle spørsmål.

 Arbeidsrettens dom  kan leses her: Arbeidsrettsdom om rett til permisjon med lønn_HA_LOStat-Spekter

Info fra Forbundet

LO-stand under Melafestivalen – august

Mela er et sanskritord som betyr “møteplass”. Det arrangeres melaer i mange land, men Melafestivalen i Oslo er blant de viktigste. Den har blitt den største internasjonale feiringen av kultur og kreativitet i Norge, med artister fra mer enn tjue land og et bredt spekter av aktiviteter på Rådhusplassen hvor 300 000 besøkende har vært innom. LO skal ha egen stand og er den eneste arbeidstakerorganisasjonen som deltar under festivalen 14. – 16. august.

Kvinner på tvers-konferanse – september

Kvinner på tvers er et samarbeid mellom kvinnedominerte fagforeninger. 19. og 20. september arrangeres en landsomfattende konferanse med hovedtemaene rett til arbeid for både norske kvinner og kvinner med minoritetsbakgrunn, arbeid mot sosial dumping i kvinnedominerte bransjer, den økonomiske krisen i et kvinneperspektiv og endringene som er foreslått i uføretrygden. Deltakerprisen er 500 kroner og påmeldingsfristen er 7.september. Les mer om konferansen på www.kvinnerpatvers.no

Internasjonal konferanse om anstendig arbeidsliv – oktober

LO og Fafo planlegger en internasjonal konferanse på World Day for Decent Work 7. oktober 2009. Hovedtemaet er utfordringene arbeidstakere og fagbevegelsen nasjonalt og internasjonalt møter i forbindelse med grenseoverskridende arbeid. Det vil bli innledninger, paneldiskusjoner og debatter med tillitsvalgte, politikere og forskere fra ulike land (blant annet England, Tyskland, Danmark, Norge), og det vil bli satt av rikelig tid til nettverking under konferansen.

Les mer om konferansen på forbundets hjemmeside.

LOs Olje & Gassutvalg – årskonferansen i oktober

Som tidligere meldt holdes årskonferansen den 29. – 30. oktober på Quality Airport Hotell, Sola. Nå er konferansens hovedtemaer på plass, med forbehold om valgresultatet:

  • Norsk petroleumsvirksomhet etter stortingsvalget: Hva nå?

Undertitlene er ressurssituasjonen, muligheter og begrensninger, situasjonen for leverandørindustrien, hva forventer LO fra industrien og myndighetene, det politiske landskapet: stemmer kart og terreng?, hvilken olje- og gasspolitikk vil Arbeiderpartiet føre i den kommende stortingsperioden.

  • Egen HMS-melding for sokkelen? Er sikkerhetssituasjonen på norsk sokkel av en slik karakter at det bør være en egen HMS-melding for olje- og gassnæringen?
  • Harmonisering av internasjonale HMS-standarder i nordområdene.
    Undertitler er: Veritas sitt oppdrag fra Utenriksdepartementet, internasjonale standarder vs russiske standarder, Norsok-standarder vs russiske standarder, hva mener russerne? og når Utenriksdepartementet sitt mål?