Vedr. «Retningslinjer for oppfølging av kjøretøypolicy og sjåføravtale»

De utsendte retningslinjene for oppfølging av kjøretøypolicy og sjåføravtale, har skapt noe støy i organisasjonen. Vi vil derfor tilkjennegi noen synspunkter på dette.

Tjenestebiler, og bruken av disse, har vært tema mellom ledelsen og tillitsvalgte gjennom flere år. Tema har ikke vært de ordinære kostnadene for bilflåten, herunder det som kan benevnes som slitasje ved normal bruk, eller normal slitasje etter tjeneste hvor bilene utsettes for større påkjenninger. Men snarere kostnader som kan relateres til unødvendig hard behandling (om noen behandling i det hele), noe som i litt for stor grad har ført til forholdsvis store kostnader i form av opprettinger, motorhavari, kostnader relatert til manglende vedlikehold og nødvendig service.

– Ledelsen har fremlagt dokumentasjon for at dette er sannsynlig i flere tilfeller.

Med dette bakteppet, ble det i 2018 stilt krav til ansatte som skulle disponere tjenestebil, at disse skulle kvittere ut bilen gjennom å skrive under på en sjåføravtale. Klubben har ikke mottatt klage-/ankesaker med bakgrunn i praktiseringen av denne.

Bedriften har nå innført et vedlegg til sjåføravtalen, hvor det er lagt opp til et «strafferegime» i form av muntlige/skriftlige advarsler, et «bøteregime», samt som en mulig konsekvens, til slutt å motta en oppsigelse.

Dette kommer som en konsekvens av at det fortsatt er ansatte som velger bort å etterleve bedriftens kjøretøypolicy, samt heller ikke etterlever den sjåføravtalen de skal ha skrevet under på. Det fremstår som noe vanskelig å forstå at noen velger å ikke forholde seg til de pålegg de har fått gjennom å etterleve bedriftens kjøretøypolicy og sjåføravtalen. Konsekvensen er fremlagt for dere i disse dager.

Som tillitsvalgte kan heller ikke vi stille oss bak usunne holdninger til det verktøy vi disponerer. Når det er sagt, så vil vi til enhver tid bistå ansatte som kommer i konflikt med sin leder i slike saker. Det gjør det bare litt vanskeligere for oss å nå igjennom hvis det kan dokumenteres at det ligger fornektelser og skjødesløshet bak bruken av tildelt kjøretøy.

Uhell kan alle komme ut for. Av og til kan det også være grunnlag for at vi kan ha litt skyld i det som skjer. Men gjør hver og en det som står i ens makt, så vil de retningslinjene som er lagt frem aldri komme til benyttelse.

Elektronisk kjørebok

Ledelsen har informert om at de, etter å ha ført statistikk for noen måneder, ser at omtrent halvparten av dem som har installert kjørebok fører inn kilometerstand månedlig, eller fyller ut formål med kjøring utenfor tidsrommet kl 6 –18. I den avtalen som ble inngått om elektronisk kjørebok i april 2010 er det avtalt at km. stand og formål skal fylles ut. Vi oppfordrer til at det gis tilbakemeldinger til lokale tillitsvalgte hvis det er store praktiske problemer knyttet til slik utfylling. Klubbstyret oppfordrer også til diskusjoner om erfaringer med hele avtalen, enten dette er på medlemsmøter eller rundt ”lunsjbordet”. Tilbakemeldinger mottas og vil være retningsgivende ved framtidig evaluering eller reforhandling av den eksisterende avtalen. Hvis noen ønsker ytterligere informasjon om saken kan dere ta kontakt med lokale tillitsvalgte.

Klubbstyremøte i dag

Viktig med passord

Det ble avholdt klubbstyremøte i dag og styret vil gi følgende meldinger til medlemmene:

1. Når det gjelder den elektroniske kjøreboka, er systemet vid åpent for alle dersom du ikke sørger for å lage et eget passord. Du må gå inn på innstillinger og deretter på tegnet for lås dersom du ikke skiftet første gang du gikk inn på abax-sida.

2. Mange har fått og får i disse dager brev i posten fra forsikringselskapet Nordea med spørsmål om de vil gi selskapet fullmakt til å bruke fripolisene «til ditt eget beste». Vi anbefaler dere til å vente med å svare på dette inntil Klubben har undersøkt saken nærmere. Det vil komme en anbefaling fra de tillitsvalgte seinere.

Elektronisk kjørebok – status

Etter møte i Spekter, mellom LO Stat og Spekter, torsdag 11.mars er det nå avklart at det skal inngås avtale om regulering av innsyn i de elektroniske kjørebøkene på bedriften. Det er videre avtalt at både det å oppfordre til å koble fra kjørebøkene og det å koble de fra, IKKE får noen videre konsekvenser. LO Stat har gått med på at ”aksjonen” med å koble fra kjørebøkene var et brudd på fredsplikten slik den er nedfelt i Hovedavtalen i dag. Avtalen er nå til forhandling mellom partene på bedriften, en mulig avtaletekst vil behandles på klubbens årsmøte 23.-24 mars

Elektronisk kjørebok

Tirsdag 2.mars vil det avholdes to møter angående temaet elektronisk kjørebok.

Først fra kl 0800 – 1000 et møte i bedriften med ”Retningslinjer for elektronisk kjørebok” som tema.

 Deretter, fra kl 1500, vil det være et møte hos arbeidsgiverforeningen Spekter hvor LO Stat, forbundet og klubben vil delta,

og hvor tema er spørsmålet om det å koble fra kjørebøkene og gå over til manuell føring, er et brudd på fredsplikten.

Forbundsstyret om elektronisk kjørebok.

Behov for avtaler om elektronisk kjørebok og flåtestyring
EL & IT Forbundets forbundsstyre behandlet 4. februar problemstillinger knyttet til innføring av elektronisk kjørebok og flåtestyring. Forbundet hadde i forkant gjennomført en kartlegging av hvor det var inngått avtaler om innføring av slike systemer.

Les fra forbundets hjemmeside her.

Oslo kobler ut.

Et godt besøkt medlemsmøte i Oslo/Akershus vedtok i kveld enstemmig å følge klubbstyrets oppfordring om å koble ut den elektroniske kjøreboka. Møtet reagerte også sterkt på ledelsens forsøk på å sette medlemmene opp mot de tillitsvalgte i EL&IT i denne saken. Ledelsen påsto nemlig i brev i forrige uke  at de tillitsvalgte ikke har tatt ansvar for å ivareta medlemmene sine i forhold til ”den store skattetrusselen».

Uttalelsene som ble vedtatt på møtet blir lagt ut på klubbavisa i morgen.

Fortsatt frakobling!

Klubbstyret har i dag hatt møte, og på nytt behandlet spørsmålet om frakobling av den elektroniske kjøreboken. 

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret er av den oppfatning at alle elektroniske kjørebøker må være frakoblet inntil vi har en avtale som regulerer innsynsmuligheten.

Det er ikke noe krav om elektronisk kjørebok fra ligningsmyndighetene, medlemmer må derfor i den perioden den elektroniske er utkoblet, skrive MANUELL KJØREBOK igjen.

Les hele informasjonsskrivet her.