Ny overenkomst

I disse dager begynner det å ankomme nye overenskomster ute i avdelingene. I den anledning er det også sendt ut en digital versjon til de tillitsvalgte, samtidig som at den som ligger på denne siden er oppdatert. Om du skulle ønske en overenskomst i papirformat må du ta kontakt med din tillitsvalgt. ellers kan den lastes ned her:

Reklame

Info om Klubbens arbeid fremover i høst

Den 15. september kom etterbetalingen etter årets oppgjør. Klubben og bedriften fordelte 50% av potten hver. Om det er noen spørsmål rettet mot oppgjøret eller summen dere har fått utbetalt så er det bare å ta kontakt med de tillitsvalgte, så skal de oppdrive ett svar på dette.

EL og IT og OneCo Networks har blitt enige om 2 utvalg som skal settes ned. Vi starter arbeidet allerede denne måneden med å gå igjennom avtalene bedriften har med Underentrepriser og Innleiebedrifter. Vi har en enighet om at det er viktig at bedriften bruker seriøse selskaper både til innleie og UE. Vi har også understrekt at i lys av årets avsløringer i Frifagbevegelse om Kodar Norge og Fibertec så er det ekstremt viktig at vi har fokus på dette.

Iløpet av høsten så vil Klubben jobbe med Landsmøte saker. For mange er nok kanskje Landsmøte fjernt vekk med tanke på muligheten til å endre Vedtekter og Handlingsprogram. Det å tolke vedtekter er kanskje ikke nødvendig hverdagsmat for alle. Våre tillitsvalgte er av den holdningen at vi må få styrket arbeidet med å få regulert vårt fag og arbeidsområde slik at det er blant annet krav til fagbrev. Teleentreprenørbransjen jobber hovedsakelig i samfunnskritisk infrastruktur og holdningen bør være at ikke hvem som helst skal settes til dette arbeidet. Fiberen er riktignok ikke like farlig og jobbe med som høyspent, men konsekvensene av ett brudd på samband kan være alvorlig. Derfor jobber vi om dagen med forslag for å styrke handlingsprogrammet og uttalelser om vårt fag.

Utover dette arbeider vi kontinuerlig med saker og spørsmål som våre medlemmer spør om eller henvender seg til oss om fortløpende, samt. samtaler og drøftinger med ledelsen om bedriftens økonomi og framtidsutsikter, samt drift av bedriften.

Fibertec saken:
https://frifagbevegelse.no/nettverk/fire-ansatte-mener-sjefen-stjal-lonna–helt-texas-i-telekombransjen-6.158.896350.2c9e4733b0

Kodar Norge saken:
https://frifagbevegelse.no/nyheter/telenor-brukte-firma-som-stjal-penger-fra-gorans-lonnskonto-6.158.856119.4c715abda6

Resultatet av uravstemningen

Årets uravstemning ble avsluttet torsdag 30. juni kl. 09:00 med frist for overlevering av resulatet til riksmekleren 1. juli kl. 09:00.

I OneCo Networks deltok 66,04% av medlemmene og det var 77,13% som stemte Ja. OneCo Networks er en del av Område 9 i Spekter, og totalt sett i hele området var det 54,9% som avga sin stemme. Totalt var det 70,3% som stemte ja.

Resultatet er godkjent av Riksmekler og Spekter og resultatet kan dermed gå til utbetaling.
Vi har vært i dialog med bedriften og blitt enige om at utbetalingen vil skje fra september lønn. Man vil få etterbetalt det man skulle hatt fra 1. april 2022.
Bakgrunnen til at det kommer på septemberlønn er at potten som er avtalt må være ferdig fordelt slik at man slipper å ta etterbetalingen i flere omganger.

Uravstemning!

Nå som forhandlingene hos Riksmekleren er avsluttet, så er det opp til medlemmene og avgjøre om man synes det er ett bra resultat eller ikke. Fristen for uravstemningen er torsdag 30. juni klokken 09:00, som er en relativt kort frist. Vi ønsker at så mange som mulig avgir sin stemme.

For de som har vært inne på http://www.elogit.no og registrert seg med mobilnummer, vil man ha fått en link på sms til avstemningen. denne linken vil ta deg til en nettside slik at man kan gjøre det digitalt. I år er hele avstemning digital, og det vil ikke bli mulig og stemme på papir.
Dersom man ikke har fått den linken, kan man uansett logge seg inn på «min side» på http://www.elogit.no for å registrere sin stemme. Der ligger også resultatet som vedlegg slik at man har ett underlag å stemme over. Ved innlogging bruker man BankID eller BankID på Mobil, så passord man ikke husker er unødig og tenker på.

Enighet i årets hovedoppgjør

Partene møttes hos Riksmekleren tirsdag 14. juni kl. 10:00, og natt til 15. juni ble meklingen avsluttet og bedriften og forhandlingsutvalget i EL og IT kom til enighet. Det har vært til tider krevende å forhandle, men det har vært en konstruktiv dialog og vi har kommet frem til en løsning som begge parter kan akseptere. Nå er det opp til EL og IT Klubbens medlemmer å stemme over løsningen:


Resultatet fra A-delen:
Alle ansatte gis ett generelt tillegg på kr. 7800,- med virkning fra 1. april 2022


Resultatet fra B-delen:

Endring i overenskomsten:
§4.2B Lærlingelønn
Beregningsgrunnlaget pr. 1.7.20 er kr 433500″
endres til:
Beregningsgrunnlaget for lærlinger tilsvarer L.gr 3 – 0 år

§4.3 Lønnsansiennitet
Læretiden inngår i lønnsansiennitet fra og med 1.1.2022 uten tilbakevirkende kraft

Økonomi:
Lgr. 1: Generelt tillegg på kr. 9567,- med virkning fra 1. april 2022
Lgr. 2: Generelt tillegg på kr. 9567,- med virkning fra 1. april 2022
Lgr. 3: Sikres et minimumstillegg på 3,75%
Lgr. 4: Sikres et minimumstillegg på 3,3%, og 0,7% av den totale lønnsmassen i denne gruppen som en pott til individuell fordeling hvorav partene fordeler 50% hver
Lgr. 5: Sikres et minimumstillegg på 4%

Ny lønnstabell fra 01.04.2022:

0 år2 år5 år8 år11 år
Lgr. 1:413501417214420903429662435330
Lgr. 2:426645432473441303453323461080
Lgr. 3455000465000475000485000507500
Lgr. 4:471834477785485550499018517500
Lgr 5:521426524336527150536031537288
Lønnstabell gjeldende fra 01.04.2022

Øvrige enigheter:
Det nedsettes ett utvalg hvor partene forplikter seg til å utarbeide målbare produktivitetsfremmende tiltak. Frist for utvalgsarbeidet er 1. april 2023 og resultatet av arbeidet forventes å gi fullårseffekt f.o.m 2024.

Det settes ned et utvalg mellom partene i bedriften som 4 ganger i året skal gjennomgå rammeavtalene med innleiebedriften og underentrepriser. Dette som ett tiltak for å styrke oversikten og redusere muligheten for sosial dumping.


Det er et enstemmig forhandlingsutvalg som gikk for dette resultatet. Rammen på kravet utgjør 4,6%. Dette er 0,9% høyere enn frontfagsrammen, og 1,3% høyere enn TBU sin rapport som tilsa at prisveksten var 3,3%, noe vi har sett i etterkant at ikke stemmer.
Uansett, så er dette ett godt oppgjør, og vi har fått satt fokus på å nærme oss gjennomsnitlig industriarbeiderlønn samtidig som vi har fått rettet opp noe av skjevheten mellom Lgr. 3 og Lgr. 4.

Dette oppgjøret skal til uravstemning og alle medlemmene til EL og IT i OneCo Networks oppfordres til å bruke sin stemmerett til å avgi sin mening om oppgjøret.

Fristen for uravstemningen er 30. juni

Forhandlingene fortsetter hos Riksmekler

Bilde

Partene møttes i dag tidlig kl. 10:00 hos Riksmekleren. Meklingen pågår, og er pålagt taushetsplikt. Frist for enighet er satt til kl. 24:00, men man fortsetter utover fristen hvis muligheten for løsning er tilstede og partene ønsker det. Utover dette kommer vi tilbake til resultat når meklingen er avsluttet.

https://frifagbevegelse.no/nettverk/meklingsinnspurt-for-telemontorer-streik-kan-bety-at-feil-pa-bredband-ikke-blir-rettet-6.158.882286.a866e13c36

OneCo Networks AS til Riksmekleren

Det ble 23. mai avholdt Fase 3 forhandlinger. Her deltok Are Bergli Heier, Knut Hamletsen og Anne Kari Mentzoni. I de innledende forhandlingsmøtene ble det tidlig avklart hva som var viktig for klubben og dens medlemmer, og vi kan ikke se at bedriften er villig til å strekke seg så langt som ønsket. Forhandlingsutvalget konkluderte dermed den 24. mai at det var brudd og at forhandlingene fortsetter hos riksmekleren 14. juni.

Forhandlingsutvalget er av den holdningen at det ikke er stor avstand mellom partene, og at det burde være mulig og komme i mål. Utvalget har også forståelse for at den økonomiske rammen er større enn tidligere år, men samtidig har også bedriften med konsernet i ryggen vist seg å være økonomisk godt stilt de siste årene. Kravet til våre medlemmer ligger dermed godt innenfor smerteterskelen, mener vi.

Nå som det er avklart at vi skal til riksmekleren så starter en del forarbeid, ikke bare for klubben men også for klubbavdelingene. Innen den tid når vi er hos riksmekleren skal streikelistene være klare, og det skal ligge en plan i hver avdeling på hva som er tiltenkt å gjøres, som f.eks hvor streikevaktene skal stå osv.

Klubben kommer tilbake til hver enkelt avdeling på ett senere tidspunkt.

Brudd i forhandlingene

Det har siste ukene vært ført forhandlingsmøter mellom partene i bedriften. Fra første krav ble overlevert tok det 8 dager før neste ble avholdt. Det var kanskje en noe utvidet oppstart av ulike grunner, men etter det har det gått jevnt og trutt med forhandlingsmøter. Det er dialog mellom partene og vi ser at det er bevegelse på begge sider. Vi øynet derfor ett håp om at vi skulle klare å bli enige.
Dessverre så ble avstanden for stor i siste forhandlingsmøte og bedriften brøt forhandlingene. Dermed går det tradisjon tro til bistandsforhandlinger som vil mest sannsynligvis ha oppstart i uke 21.

Klubben bevilget 25.000 til Redd Barna

I forbindelse med årsmøte vedtok klubbens årsmøte å bevilge kr. 25.000 til bedriften sin spleis som skulle gå til Redd Barna sitt arbeid i Ukraina. I den forbindelse har vi mottatt ett hyggelig svar fra Konserndirektør Tore Sjursen:

Tore Sjursen – Konserndirektør OneCo

Ser at EL&IT Klubben i Networks har donert et betydelig beløp på Ukraina spleisen til oneco. det setter jeg stor pris på!

Tusen takk! Bedriften dobler!


Vi takker bedriften for en positiv tilbakemelding!

Hovedoppgjøret er igang!

Torsdag 28/4 kl 13:01 møtte forhandlingsutvalget bestående av Are Bergli Heier, Knut Hamletsen og Dag Nysæter bedriften på Alf Bjerckes Vei 1 i Oslo. Bedriften presenterte de 4 kriteriene som skal legges til grunn i tillegg til det inntektspolitiske grunnlaget:
Virksomhetens økonomi
Produktivitet
Fremtidsutsikter
Konkuranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpassing

Forhandlingsutvalget har gjennom Årsmøte som ble avholdt i Hamar tatt hensyn til vedtak og kommentarer og laget ett samlet krav som har blitt overlevert ledelsen i bedriften.

Neste møte er planlagt fredag 6. mai hvor vi vil få ett tilbud ifra bedriften.

Fristen for enighet er 13. mai kl. 12:00. Bistand må varsles i forkant av dette tidspunktet og bistandsforhandlingene også kalt Fase 2b (kun EL og IT) og fase 3 (EL og IT + LOstat) må gjennomføres før det eventuelt kan bestilles tid hos riksmekler.

Men, nå er vi så godtroende i forhandlingsutvalget at bedriften signerer vel kravet før den tid.

Info kommer fortløpende når det er noe å melde!