Ny hovedtillitsvalgt

På årsmøte den 8-9 september i år, så takket Øivind Juul Schjetne for seg som mangeårig hovedtillitsvalgt. Ny hovedtillitsvalgt i bedriften er Are Bergli Heier. Vara hovedtillitsvalgt er Knut Hamletsen

kontaktinformasjon til hovedtillitsvalgt er tlf: 48266391 og epost: are.bergli.heier@oneco.no

kontaktinformasjon vara hovedtillitsvalgt og hovedverneombud tlf: 91889671 og epost: Knut.hamletsen@oneco.no

Vi takker Øivind for den jobben han har gjort i perioden

Innkalling til årsmøte

EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks

I henhold til vedtektene innkalles herved til årsmøte i EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks 8. og 9. September 2021 på Hamar

Sted: Scandic Hotell Hamar (ligger i sentrum)

Klubben søker permisjon med full lønn for alle delegater basert på den delegatoversikt som vi mottar ifra klubbavdelingene. Vi minner om delegatnøkkel, 1 pr. påbegynte 50 medl. i avdelingen (medl. tall pr. 30/7-21)

Bilde: Deltakerne på årsmøtet for 10 år siden

Frist for påmelding av delegater og for innsending av forslag er fredag 20. august.

(Ber om at avdelingenes årsmøter gjennomføres innen fristen for forslagsfristen til årsmøtet.)

Navn på delegater og forslag til årsmøtet sendes:

oivind.juul.schjetne@oneco.no

Dagsorden:

 • Åpning/konstituering
 • Beretning
 • Regnskap
 • Innkomne forslag
 • Budsjett
 • Valg
 • Avslutning

Styret tar sikte på å sende ut beretning, regnskap, innkomne forslag og forslag til budsjett i medio uke 35, og håper dette vil gi avdelingene anledning til å kunne forberede seg best mulig til årsmøtet.

PS. Avdelingsleder vil være ansvarlig for at papirene kommer ut til alle delegater.

Lønnsforhandlinger 2021

Lønnsoppgjøret for frontfaget ga et resultat med en ramme på 2,7%. Dette fører til at det også i OneCo Networks blir reelle lønnsforhandlinger i 2021. Forutsetningen for dette, var at det i protokollen fra oppgjøret i 2020 ble nedfelt i protokollen, at hvis den kommuniserte rammen for frontfagsoppgjøret 2021 oversteg 2,4%, så ville det utløse forhandlinger også i OCN.

Resultatet av våre forhandlinger i 2020, gjeldende for oppgjøret i 2021, var følgende:

 • Generelt tillegg l.gr. 1 – 5 kr. 3 500
 • Fagarbeidertillegg l.gr. 3 kr. 2 000
 • Pott til fordeling i l.gr. 4 kr. 500 000

Forhandlingsutvalget har nå ferdigstilt et krav til oppgjøret i tråd med behandlingen i Klubbstyret. Oppgjøret er i gang.

PS. Vi forhandler også denne gang sammen med klubben i Negotia.

Brudd i forhandlingene om Pott

Forhandlingsutvalget for bedriften meldte umiddelbart ved møtets oppstart i dag, at de ikke ville videreføre forhandlingene om pott, nedfelt i protokollen fra lønnsoppgjøret 2020.

Forhandlingene har strandet i bedriftens krav om at protokollens tekst: «I forhandlingene om fordeling skal det legges vekt på kompetanse, krav til stillingen og ansvar. I tillegg skal rammen bidra til utjevning der det er klare skjevheter.», ikke er etterkommet av forhandlingsutvalget i Klubb OneCo Networks. Dette er det en uenighet om.


Forhandlingsutvalget stiller seg undrende til at det ikke har vært mulig å komme i gang med reelle forhandlinger. Det har vært gjennomført 3 møter av svært kort varighet, hvor vårt ønske om å starte med forhandlinger har vært tvert avvist. Dette beklager forhandlingsutvalget i Klubb OneCo Networks.

Resultat uravstemning OCN

Uravstemningen ble avsluttet kl. 12:00 i dag. Tallen som gjengis her er kun resultatet for Klubb OneCo Networks. Så vil de øvrige overenskomstområdene i område 9 gjennomføre sine avstemninger. Summen av alle vil da gi det endelige resultatet for tariffoppgjøret 2020.

Tallene for EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks er som følger:

Antall mulige stemmer:  763

Antall avgitte stemmer:  453   – 59,37%

Antall Ja:                       290   – 64,02%

Antall Nei:                     154   – 34,00%

Antall blankt:                9    –   1,99%

Vi registrerer at 40,63% ikke har avgitt sin stemme. Føles kanskje som et høyt tall, men elektroniske avstemninger viser erfaringsvis, at antallet som deltar blir noe lavere enn om gammelmåten hadde blitt brukt.

Da avventer vi de øvrige resultatene fra avstemningene i de andre bedriftene.

Lønnsgrupper

Som nevnt i info 8/20, så går det fremlagte forhandlingsresultatet nå til uravstemning. I år er det kun elektronisk uravstemning som gjelder. Det er derfor viktig at alle medlemmer går inn på «Min side» og registrerer sin stemme.

Uravstemningen er startet. Siste frist for å kunne avgi sin stemme er:

Torsdag 10.12.2020 kl. 12:00.

Det kommer mange spørsmål inn fra medlemmer. Ett av de spørsmål som kommer, er hvem oppgjøret gjelder for, og om vedkommende er omfattet av oppgjøret.

Det fremforhandlede oppgjøret gjelder for medlemmer av EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks. Uorganiserte omfattes altså ikke av oppgjøret.

Lønnsgruppene slik de fremkommer i overenskomstens vedlegg 1:

L.gr. 1: Hjelpearbeider og Spesialarbeider

L.gr. 2: Fakturamedarbeider, Kredittmedarbeider, Konsulent, Kundekonsulent,
       Markedskonsulent, Regnskapskonsulent, Saksbehandler,
       Dokumentasjonsmedarbeider

L.gr. 3: Fagarbeider telekom, elektro, energi, IKT, Tekniker, Ressursstyrer

L.gr. 4: Ingeniør, Planlegger, Prosjektleder, Delprosjektleder, Teamleder, Bas

L.gr. 5: Øvrige stillingskategorier (ikke listet)

Lønnsoppgjøret 2020

Torsdag 26/11, kl. 18:00 meldte forhandlingsutvalget i OneCo Networks (OCN) at de aksepterte det fremlagte tilbudet fra bedriften.

Med virkning fra 1. juli 2020 gis følgende tillegg i årslønn til medlemmer av EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks:

 • Sentralt tillegg kr. 975,-
 • Lavlønnstillegg kr. 3 000,- til arbeidstakere under 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (kr. 446 542,-)
 • Generelt tillegg gruppe 1 – 5 kr. 4 500,-
 • Tillegg gruppe 1 – 3 kr. 4 000,-
 • Fagarbeidertillegg (gruppe 3) kr. 5 000,-
 • Det settes av en pott på kr. 1 100 000 til arbeidstakere i gruppe 4

I forhandlinger om fordeling skal det legges vekt på kompetanse, krav til stillingen og ansvar. I tillegg skal rammen bidra til utjevning der det er klare skjevheter.

Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Med virkning fra 1. april 2021 gis følgende tillegg i årslønn til medlemmer av EL og IT Forbundet, Klubb OneCo Networks:

 • Generelt tillegg gruppe 1 – 5 kr. 3 500,-
 • Fagarbeidertillegg (gruppe 3) kr. 2 000,-
 • Det settes av en pott på kr. 500 000 til arbeidstakere i gruppe 4

I forhandlinger om fordeling skal det legges vekt på kompetanse, krav til stillingen og ansvar. I tillegg skal rammen bidra til utjevning der det er klare skjevheter.

Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg.

Evt. generelt tillegg som avtales i de sentrale forhandlinger i 2021 skal ikke gjøres gjeldende

OneCo Networks AS. Det gjennomføres ikke lokale B-delsforhandlinger i 2021, med mindre

den kommuniserte rammen for frontfagsoppgjøret overstiger 2,4 %.

Overenskomstens del B

Overenskomstens del B prolongeres for perioden 1. april 2020 – 31. mars 2022 med følgende endringer:

§ 3, 4. ledd, 2. avsnitt

Ny tekst: …., betales inntil kr. 200,- i matpenger …

Redaksjonell endring § 2.1, 5. avsnitt

…. Pinse … fjernes.

(Gjør oppmerksom på at protokollen fra forhandlingene på nåværende tidspunkt ikke er underskrevet og godkjent.)

Oppgjøret til uravstemning

Det fremforhandlede resultatet skal fremlegges for medlemmene i en uravstemning. I den forbindelse er det viktig at alle registrerer seg på «Min side» på EL og IT Forbundets hjemmeside www.elogit.no. Uravstemningen vil skje digitalt via hjemmesiden.

Ber om at lokale tillitsvalgte følger opp dette mot medlemmene som mangler registreringer på siden. Lister som viser dette sendes i egen mail. Viktig at dere følger opp dette.

Som en del av område 9, så skal alle medlemmer i bedrifter lagt til dette område stemme over resultatene fra forhandlingene. Oppgjøret er altså ikke godkjent før alle stemmer er talt opp. Etterbetalingen for 2020 vil derfor sannsynligvis ikke bli utbetalt før tidligst i januar 2021.

Vedr. «Retningslinjer for oppfølging av kjøretøypolicy og sjåføravtale»

De utsendte retningslinjene for oppfølging av kjøretøypolicy og sjåføravtale, har skapt noe støy i organisasjonen. Vi vil derfor tilkjennegi noen synspunkter på dette.

Tjenestebiler, og bruken av disse, har vært tema mellom ledelsen og tillitsvalgte gjennom flere år. Tema har ikke vært de ordinære kostnadene for bilflåten, herunder det som kan benevnes som slitasje ved normal bruk, eller normal slitasje etter tjeneste hvor bilene utsettes for større påkjenninger. Men snarere kostnader som kan relateres til unødvendig hard behandling (om noen behandling i det hele), noe som i litt for stor grad har ført til forholdsvis store kostnader i form av opprettinger, motorhavari, kostnader relatert til manglende vedlikehold og nødvendig service.

– Ledelsen har fremlagt dokumentasjon for at dette er sannsynlig i flere tilfeller.

Med dette bakteppet, ble det i 2018 stilt krav til ansatte som skulle disponere tjenestebil, at disse skulle kvittere ut bilen gjennom å skrive under på en sjåføravtale. Klubben har ikke mottatt klage-/ankesaker med bakgrunn i praktiseringen av denne.

Bedriften har nå innført et vedlegg til sjåføravtalen, hvor det er lagt opp til et «strafferegime» i form av muntlige/skriftlige advarsler, et «bøteregime», samt som en mulig konsekvens, til slutt å motta en oppsigelse.

Dette kommer som en konsekvens av at det fortsatt er ansatte som velger bort å etterleve bedriftens kjøretøypolicy, samt heller ikke etterlever den sjåføravtalen de skal ha skrevet under på. Det fremstår som noe vanskelig å forstå at noen velger å ikke forholde seg til de pålegg de har fått gjennom å etterleve bedriftens kjøretøypolicy og sjåføravtalen. Konsekvensen er fremlagt for dere i disse dager.

Som tillitsvalgte kan heller ikke vi stille oss bak usunne holdninger til det verktøy vi disponerer. Når det er sagt, så vil vi til enhver tid bistå ansatte som kommer i konflikt med sin leder i slike saker. Det gjør det bare litt vanskeligere for oss å nå igjennom hvis det kan dokumenteres at det ligger fornektelser og skjødesløshet bak bruken av tildelt kjøretøy.

Uhell kan alle komme ut for. Av og til kan det også være grunnlag for at vi kan ha litt skyld i det som skjer. Men gjør hver og en det som står i ens makt, så vil de retningslinjene som er lagt frem aldri komme til benyttelse.

Brudd i bistandsforhandlingene

Tariffoppgjøret 2020

Det ble i går den 30. september brudd i bistandsforhandlingene. Partene kom ikke til enighet.

Videre prosess vil være «Fase 3-forhandlinger». Det antydes at disse kan skje mot slutten av oktober/tidlig november.

Avstanden mellom partene er fortsatt stor.